Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základná škola s materskou školou

Zakladna_skola_2

Materská škola

Zavar ako jedna z mála obcí mala materskú školu založenú približne už okolo roku 1887. Jej zakladateľom bol vtedajší gróf Majláth. MŠ bola pomenovaná maďarsky – Ovoda. Výchovnú prácu realizovali mníšky. Neskôr správu prevzala rím. – kat. cirkev. MŠ kapacitne nevyhovovala počtu detí a ani jej interiér a exteriér dostatočne nespĺňali podmienky MŠ.

Z uvedeného dôvodu sa občania rozhodli pre výstavbu novej jednoposchodovej budovy materskej školy. Vďaka veľkému úsiliu a spoluinvestorovi JRD sa v roku 1969 podarilo budovu súčasnej materskej školy odovzdať do užívania.

V roku 2009 sa uskutočnila s finančnou podporou obce čiastočná rekonštrukcia priestorov prízemia a bolo zrekonštruované aj detské ihrisko, ktoré je prístupné i pre verejnosť. V roku 2016 bola z finančných prostriedkov obce a ministerstva školstva bola materská škola rozšírená o ďalšiu, štvrtú triedu. 

Materská škola je v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod. Usporiadanie denných činností je nasledovné:

ČAS:               ČINNOSŤ:
 6:30 príchod detí, hry a hravé činnosti, skupinové edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, desiata, hygiena, edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, hygiena
 10:00 pobyt vonku s plánovaným zameraním – pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity
 11:45 hygiena, obed, hygiena, odpočinok (spánok, plnohodnotná náhradná činnosť pre deti bez potreby spánku)
 14:30 – 16:30 hygiena, olovrant, hygiena, edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, schádzanie a preberanie detí, hry podľa voľby detí až do odchodu domov

 

Materská škola sa v rámci profilácie snaží priblížiť deťom ľudové zvyky a tradície, podnietiť záujem detí o tradičné remeslá a utvárať pozitívny vzťah k regionálnemu folklóru. Viesť deti k zdravému životnému štýlu a usilovať sa o ich zdravý a bezpečný život – zaradením pohybových aktivít, zameraním sa na zdravú výživu – starostlivosťou o osobné zdravie a poznanie svojho tela (materskej škole bol v roku 2005 udelený certifikát školy podporujúcej zdravie). Environmentálnu výchovu a prírodovedné vzdelávanie realizovať nielen ako proces smerujúcu k ochrane prírody a životného prostredia, ale ako smerovanie k trvalej udržateľnosti prostredníctvom priamej, aktívnej skúsenosti detí. V tomto školskom roku je zapojená do celonárodných projektov Ekologická stopa, Bezpečná škôlka, Naturáčikove dobrodružstvá, Slniečkové deti, Nučme deti hrať sa zdravo LOGICO Primo, Nahlas o pneumokokoch.

 

Základná škola

Od januára 2005 tvoria materská i základná škola spoločný právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou, Športová 33, 919 26 Zavar. Jej zriaďovateľom je obec Zavar a štatutárom zriaďovateľa je starosta obce Bc. Lukáš Sochor. V zmysle platnej legislatívy obec vytvára priaznivé podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky. Zabezpečuje pre realizáciu edukačného procesu priestory a materiálno-technické vybavenie, didaktickú techniku, finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

 

Vedenie školy

Riaditeľka ZŠ s MŠ: PhDr. Silvia Adamcová, tel. č. 033/55 97 101,
e-mail: zakladnaskola.zavar@westcom.sk
Zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ pre ZŠ: Mgr. Marta Vargová
Zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ pre MŠ:: Bc. Kristína Šipošová, tel. č. 033/55 97 153, e-mail: materskaskola.zavar@westcom.sk

Viac informácií môžete nájsť na https://zszavar.edupage.org