Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatút obce

Štatút obce Zavar bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zavare, dňa 07.06.2017 , uznesením č.  42/2/b/2017  s účinnosťou od 07.06.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Zavare v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva   tento

Š t a t ú t   o b c e

PRVÁ HLAVA

§ 1

Úvodné ustanovenia

            1. Štatút obce Zavar (ďalej len štatút) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä  postavenie  a  pôsobnosť  obce,  práva   a  povinnosti  obyvateľov obce,  základné   zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu ako orgánov obce, ich výkonných orgánov a organizačných útvarov, ich  vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, ceny obce a starostu, odmeny a formy verejného uznania.

            2. Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Územie obce

            1. Obec Zavar (ďalej len obec) je samostatný, samosprávny územný celok Slovenskej republiky  združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

            2. Územie obce je tvorené jej katastrálnym územím.

            3. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade so zákonom o obecnom zriadení a osobitnými  právnymi predpismi.

§ 3

Postavenie obce

            1. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami  obce.

            2. Obec má právo na svoje obecné symboly a právo ich používania pri výkone samosprávnych  funkcií obce.

            3. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 4

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce, a to najmä výkonom svojich práv a povinností, pričom má právo:

a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu  samosprávy obce,

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce  (miestne referendum),

c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a

    zúčastňovať sa na zasadnutiach  obecného zastupiteľstva   

    obyvateľov obce a  vyjadrovať na nich svoj názor,

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný  majetok obce slúžiaci pre 

     verejné účely,

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku 

    nachádzajúceho  sa v  obci,

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

         Obyvateľ obce má povinnosť podieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní obce a je povinný poskytovať pomoc orgánom obce, pričom v tej súvislosti je povinný:

 a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch  obce, vykonávať menšie obecné     

     služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia,

     ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce  a sú vykonávané

     v záujme obce,

 b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného  prostredia v obce,

 c) napomáhať udržiavať poriadok v obce,

 d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú  pomoc pri likvidácii a   

     odstraňovaní  následkov  živelnej pohromy alebo havárie v obci,

            3. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v  obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach obce (miestne referendum).

            4. Obec má voči občanovi povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi  predpismi.

            5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu  prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 5

Samospráva obce

            1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku,  ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe

            2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia:

                a) orgánmi obce

               b) miestnym referendom

               c) zhromaždením obyvateľov obce

            3. Obec pri plnení úloh spolupracuje s podnikateľskými subjektami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovým  združeniami obyvateľov obce.

4. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne  záväzné nariadenia  (ďalej len nariadenia). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. 

            5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v Zákone o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

DRUHÁ HLAVA

§ 6

Majetok obce

            1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva organizácií založených a riadených obcou.  Obec  môže zveriť svoj majetok týmto organizáciám do správy.

            2. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

            3. Majetok obce sa používa najmä:

a) na výkon samosprávy

b) pre verejné účely

c) na podnikateľskú činnosť

            4. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a  uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

            5. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie  obec neobmedzila.

            6. Majetok určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre organizácie založené,  zriadené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným  zákonníkom.

7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad. Na základe príkazu starostu obce je jedenkrát v roku vykonaná inventarizácia DHM, HM a nehmotného majetku.

Priebežne ročne sú vykonávané odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa platného VZN.

            8. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto  vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

            9. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

10. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá, alebo zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

11. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a  vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo.

            12Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a  majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného  prostredia.

13. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a  zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

a) udržiavať a užívať majetok,

b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou,  alebo zneužitím,

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku,  vrátane včasného

    uplatňovania   svojich práv alebo  oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d) viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s  platnou úpravou,

            14. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

            15. V majetkových veciach (majetkovo-právnych záležitostiach) obce koná v jej mene starosta, ako jej  štatutárny zástupca.

            16. Používať majetok obce možno len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktoré  schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

TRETIA HLAVA

§ 7

Financovanie

              1.Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, z dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj z iných zdrojov.

           Vlastné príjmy obce sú:

   a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,

   b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti a jej 

       rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,

  c)  úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,

  d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,

  e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,

  f)  podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu

  g) iné príjmy

            2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky z mimorozpočtových peňažných    fondov, návratné zdroje financovania ako aj združené finančné prostriedky a zisk z podnikateľskej činnosti ( ak obec takúto činnosť vykonáva ).

              3. Obec používa na zabezpečenie svojich úloh ďalšie príjmy, najmä:

 a) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

     v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo

    štátnych fondov,

 b) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 

    rozpočtový rok,

 c) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na 

    realizáciu zmlúv podľa osobitného predpisu,

 d) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,

 e) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi

§ 8

Rozpočet

                  1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na       

    obdobie  troch rokov a je schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo

    schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

    Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy  

    k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým

    osobám  a fyzickým osobám

.

                   2. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním     

      obecného  zastupiteľstva spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce     

      vyjadriť.

.

     To platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

                3. Rozpočet obce sa vnútorne člení na:

   a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)

   b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)

   c) finančné operácie (príjmové a výdavkové)

     Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov,   

     výnosy z prostriedkov obce, podiely na daniach v správe, dotácie zo štátneho rozpočtu.  

     Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií  

     obce, výdavky na údržbu majetku miesta a investičné výdavky.

           4. Celkový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový . Bežný rozpočet

     a kapitálový rozpočet sa zostavujú v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových

     pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Ak sa kapitálový rozpočet  

     zostaví ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu možno kryť zostatkami finančných

     prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo prebytkom

    bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

             5. Prebytok rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu obce, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

       

              6. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce  

   overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti  ustanovené osobitným zákonom 

   (napr. výročná správa obce).

              7. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov

    obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Pred schválením

    sa  návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu. Návrh záverečného účtu

    obce prerokuje obecné zastupiteľstvo najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí 

    rozpočtového roka.

§ 9

Rozpočtové provizórium

               1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

               2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu  obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

            3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória upravujú Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce Zavar schválené obecným zastupiteľstvom.

ŠTVRTÁ HLAVA

Orgány obce

§ 10

Základné ustanovenia

              1. Orgánmi obce sú:

     a) obecné zastupiteľstvo,

     b) starosta.

              2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné   

       výkonne, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň           

       práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný         

       zákon.

      Obecné zastupiteľstvo zriadilo orgány a útvary:

                                                      

     a) Obecný úrad Zavar (ďalej len „obecný úrad“)

    b) Obecná rada obce Zavar (ďalej len „obecná rada“)

c) komisie obecného zastupiteľstva,

     d) dobrovoľný hasičský zbor obce Zavar ( ďalej tiež len „dobrovoľný hasičský zbor“)

           3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce.

           4. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a    kontrolné  orgány a určuje im náplň práce.

§ 11

Obecné zastupiteľstvo

              1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v   

   priamych  voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

            2. Obecné zastupiteľstvo má  9  poslancov.

            3. Funkčné obdobie poslancov je 4-ročné, končí zložením sľubu poslancov   

    novozvoleného obecného  zastupiteľstva.

           4. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:

     a) starostu

    b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený           

    c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej   

       obcou, v ktorej bol zvolený

    d) podľa osobitného zákona

§ 12

Úlohy obecného zastupiteľstva

             1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc v súlade so zákonom.

            2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý  

    užíva, schvaľovať najdôležitejšie  úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať

    hospodárenie s ním,      

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 

    účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa

   § 20 ods.1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí

    záruky  za poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu v rozsahu

   určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

 c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých  oblastí

    života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok ,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať

    o prijatí úveru alebo pôžičky, 

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať

    zhromaždenie obyvateľov obce,        ,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení

    podľa § 21 ods.1 zákona o obecnom zriadení,

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé  

    funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu: zmeniť počas funkčného obdobia na návrh

   starostu rozsah výkonu jeho funkcie,       

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného

   kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania

    poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh

   starostu vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a

   iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných

   orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

 m)schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako a aj

     zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,     ,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň  ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,                               ,

r) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, pracovníkov rozpočtových

   a príspevkových organizácií obce,

 s) schvaľovať odmeny poslancom obce, členom komisií, členom dobrovoľného hasičského  

    zboru a kronikárovi,

t) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku (predaj, kúpa), hnuteľného

   majetku (predaj ,kúpa) a nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú obecným

   zastupiteľstvom,

u) schvaľovať ďalšie úkony týkajúce sa hospodárenia s majetkom obce v prípadoch

    ustanovených v zásadách hospodárenia s majetkom obce a tiež v tých prípadoch,  o ktorých

    rozhodne zastupiteľstvo,

             3. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu  

    a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania

   a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva,

   spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy 

   stanovuje rokovací poriadok.   

§ 13

Starosta obce

                 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta . Funkcia    

      starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu

      novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu  upravuje osobitný zákon.

               2.Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

     a) poslanca,

    b) zamestnanca obce, v ktorom bol  zvolený,

    c) štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou

    d) predsedu samosprávneho kraja,

    e) podľa osobitného zákona,

               3. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním  

     o právach,      právom chránených záujmoch  alebo povinnostiach  fyzických osôb 

    a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.    

.   Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom  

    poverení.

             4. Mandát starostu zaniká:

    a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

    b) uplynutím funkčného obdobia,

    c) vzdaním sa mandátu,

    d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za

        trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

    e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne

        úkony,

    f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo

       o odvolaní starostu,

   g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

   h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ak starosta do 30 dní odo dňa

       vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,

   i) smrťou,

   j) zrušením obce.

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

                5. Do kompetencie starostu patrí najmä:

     a) zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,

     b) vykonávať obecnú správu,

     c )zastupovať obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom,  k právnickým a fyzickým 

         osobám,

    d) rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie  sú zákonom, týmto štatútom, 

        alebo iným rozhodnutím  obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému  zastupiteľstvu,

    e) uschovávať obecnú pečať a obecnú zástavu a používať  obecné insígnie,

    f) podpisovať všeobecne záväzné nariadenia obce a  uznesenia obecného zastupiteľstva,

   g) uzatvoriť pracovnú zmluvu s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce.

           

               6. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa   domnieva, že odporuje  zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Uznesenie, ktorého výkon bol starostom pozastavený z dôvodu jeho zjavnej nevýhodnosti pre obec, môže zrušiť obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní od zverejnenia napadnutého uznesenia v obci.

              7. Starosta obce je povinný poskytnúť plnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti vykonávanej  orgánmi obce a obecným kontrolórom.

§ 14

Zástupca starostu

             1. Starostu zastupuje jeden zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu

starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len jeden poslanec.

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu

starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu

  •  

  

2. Zástupca starostu je členom obecnej rady, ak je v obci zriadená. Zástupca starostu

je po celý čas existencie obecnej rady po celé funkčné obdobie jej členom. Zvoláva a vedie

zasadnutie obecnej rady ak tak neurobí starosta.

3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia ( §13a ods. 1 písm.

c) až i) zákona o obecnom zriadení), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.

Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

5. Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými útvarmi obecného úradu koordinuje

činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií

  •  

6. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa § 14 bod 4 tohto štatútu, patrí plat podľa osobitného zákona

§ 15       

Obecná rada

                 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Rada je zložená z troch  

  poslancov obecného zastupiteľstva,  z ktorých  jeden je zástupca starostu a zvyšných členov  

  volí a  odvoláva obecné zastupiteľstvo ( voľba sa uskutočňuje na celé funkčné 

  obdobie). Obecnú  radu a jej volených členov môže zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

                2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného    

    zastupiteľstva a zároveň, plní funkciu poradného orgánu starostu.  Plní úlohy podľa   

    rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

               3. Obecná rada sa schádza podľa potreby najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie  

     zvoláva a vedie starosta.      

               4Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  

       členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej    

       väčšiny všetkých jej členov.

§ 16

Hlavný kontrolór obce

       1. Hlavného kontrolóra na 6 rokov volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému podáva o vykonanej kontrole správu  minimálne 1-krát polročne. Z vykonanej kontroly vypracováva protokol s návrhom opatrení zo zistených nedostatkov .

 2.  Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

a) poslanca obecného zastupiteľstva,

b) starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

  • iného zamestnanca obce,
  • podľa osobitného zákona 1)

3. Funkcia hlavného kontrolóra zaniká:

a)  vzdaním sa funkcie,

b)  odvolaním z funkcie,

c)  uplynutím jeho funkčného obdobia,

d)  smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

e)  dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku ktorým bol pozastavený spôsobilosti na 

     právne úkony,

f)  dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný

    čin pokiaľ tento nebol podmienečne odložený,

g)  dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 19, odst. 2.a zákona SNR č. 369/1990 Zb.z.

     o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  4. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať z funkcie hlavného kontrolóra ak:

a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho   

    zamestnanca

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň

    raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods.1 zákona  

    o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

 Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

  5.Úlohy hlavného kontrolóra:

a) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za  rok  plán kontrolnej činnosti,

b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce 

    pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve a k inventarizácii,

c) predkladá správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu najmenej 2-krát ročne

    a to do 60 dní po uplynutí kontrolovaného obdobia,

d) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami

    pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo fondov EÚ,

e) je povinný vykonať kontrolu ak o to požiada obecné zastupiteľstvo,

f) hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom

    poradným,

g) hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu

    kontrolnej činnosti podľa ustanovenia  § 18 d), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

    zriadení v znení neskorších predpisov  a zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

    kontrole v znení neskorších predpisov,

  • hlavný kontrolór je povinný na požiadanie sprístupniť výsledky kontrol, poslancom obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce a postupuje pri výkone kontrolnej činnosti podľa pravidiel, ktoré stanovuje zákon NR SR č.357/2015 Z.z.. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov.

           a) kontroluje

dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti a o miestnych daniach, kontroluje dodržiavanie ostatných  záväzných nariadení obce a všetkých  vnútorných predpisov obce

– vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom

            b) preveruje:

 – ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré  obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska  kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a  zároveň navrhuje opatrenia na nápravu

 – tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

 – opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v  obci

             c) vypracúva odborné stanoviská:

 – k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich  schválením v obecnom zastupiteľstve

 – možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

            5. Pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje  s obecným úradom

6. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu vybavovania sťažností a podnetov občanov, v súlade s ustanovením § 18 d) odst.1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ktoré boli podané na orgány obce,  pracovníkov obce  a dobrovoľného hasičského zboru. .

7. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

            8. Podrobnejšiu úpravu rozsahu činnosti hlavného kontrolóra určujú Zásady kontrolnej činnosti  schválené obecným zastupiteľstvom.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1)  znie:

Napríklad zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

§ 17

Komisie obecného zastupiteľstva

            1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné  zastupiteľstvo.

            2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným   zastupiteľstvom z radov odborníkov, ak osobitný zákon neustanovuje inak..

            3. Každá komisia sa skladá z predsedu a členov komisie. Predsedom komisie  je vždy poslanec obecného zastupiteľstva.

            predseda komisie:

            – riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze  a riadi ich priebeh

            – zostavuje plán činnosti

            – organizuje spoluprácu s ostatnými komisiami obecného

               zastupiteľstva

            4. Úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo podľa miestnych potrieb a podmienok.

            5. Obecné zastupiteľstvo má vytvorené tieto stále komisie

a) komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo

b) komisia pre ochranu verejného poriadku

c) komisia stavebná a ochrany životného prostredia

d) komisia pre financie a rozpočet a eurofondy

e) komisia školstva  a športu

f) komisia kultúry

g)komisia pre informatiku a propagáciu

h) komisia pre ochranu verejného záujmu

            6. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie stále alebo dočasné komisie.

            7. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a)  vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným  orgánmi obce k najdôležitejším   

     otázkam života obce a k  dôležitým investičným zámerom,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie  najdôležitejších otázok života v obci a  

    predkladajú  ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa s nimi zaoberať  a o výsledku komisiu 

    informovať,

Z výkonu svojej kontrolnej činnosti predkladajú doporučenia na odstránenie zistených nedostatkov orgánom obce.

            8. Zásady rokovania a uznášania sa komisií budú upravené rokovacím poriadkom komisií obecného  zastupiteľstva.

            9. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

           § 18

Obecný úrad

            1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

            2. Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhodnotenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

              3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta alebo zástupca starostu v rozsahu vymedzenom  starostom.

              4.  Organizáciu obecného úradu, náplne činností jednotlivých organizačných zložiek obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu vrátane organizačnej štruktúry, ktorý vydáva starosta a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo..       

§ 19

Dobrovoľný hasičský zbor

              1. V súlade s osobitnými predpismi zriaďuje obecné zastupiteľstvo Dobrovoľný hasičský zbor.

             2. Postavenie, organizácia, početné stavy Dobrovoľného hasičského zboru je upravené Všeobecne  záväzným nariadením O hasičskej ochrane v obci. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aj objem  mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

            3. Na čele dobrovoľného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie a  odvoláva z funkcie obecné zastupiteľstvo.

4. Funkcia veliteľa dobrovoľného hasičského zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného   zastupiteľstva.

            5. Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.

6. Dobrovoľný hasičský zbor:

a) vykonáva hasičské práce pri zdolávaní požiarov na území  obce a poskytuje pomoc

    jednotkám požiarnej ochrany pri  sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania    

    požiarov mimo územia obce

b) vykonáva technické zásahy pri ohrození života a  zdravia

c) poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných  prácach v prípade vzniku 

     živelných pohrôm a  mimoriadnych udalostí

d) podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy  dobrovoľných verejných hasičských  

     zborov, hasičských  hliadok a členov kontrolných skupín

e) podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie  požiarnej ochrany obce

f) podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych  požiarnych kontrol

g) podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany

h) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a  pokynov starostu

PIATA HLAVA

§ 20

Miestne referendum

              1. Miestne referendum obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

             2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum ak ido o:

            a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

            b) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov,

            c) zmenu označenia obce, alebo

            e) ak tak neustanovuje osobitný zákon

            3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak

            a) o to petíciu požiada aspoň 30% oprávnených voličov,

            b) starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu 

               Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne

               predpisy.

                 4. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak 

neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť  

    mesiacov

               5. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím  o 

    ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

                     6. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom  zúčastnila aspoň polovica 

    oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou

    platných hlasov účastníkov miestneho referenda.  Obecné zastupiteľstvo vyhlási   

    výsledky miestneho referenda do troch dní do doručenia zápisnice o výsledkoch

     hlasovania na úradnej tabuli a  webovej stránke obce

ŠIESTA HLAVA

   § 21

Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

                 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie  obyvateľov obce alebo jeho časti.

                 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti vždy:

a) ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce  alebo jej časti

b) ak o to požiada 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva

                3.Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli v obci, prípadne iným vhodným  spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase, obecnej televízii a pod.)

SIEDMA HLAVA

§ 22

Poslanci obecného zastupiteľstva

                1. Poslanci obecného zastupiteľstva dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery  svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a jej obyvateľov. Vykonávajú  ju v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

               2. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

V prípade, ak je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí mu namiesto mzdy primeraný plat od obce.

§ 23

 Vznik a zánik poslaneckého mandátu

                1. Volebné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, výkonu funkcie sa poslanci                 ujímajú dňom zloženia sľubu. Funkčné obdobie sa končí dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

                2. Mandát poslanca zaniká v prípadoch taxatívne upravených v §25 ods. 2 zákona o obecnom zriadení:

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný 

    čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na  právne

    úkony, 

f ) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutí obecného zastupiteľstva,

h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení,

i) zrušením obce,

j) smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu.

Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. Poslanec je povinný skutočnosti podľa tohto odseku písm. d ),f), a h) bezodkladne ohlásiť obci.  

 § 24

Práva a povinnosti poslancov

                       1. Poslanec je povinný najmä:

  a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí  obecného zastupiteľstva, ktorého sa   

      zúčastní

  b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  a jeho orgánov, do ktorých bol   

      zvolený

  c) dodržiavať štatút obce a rokovací poriadok obecného  zastupiteľstva a ostatné interné 

        organizačné normy schválené obecným zastupiteľstvom

 d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

 e) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o  činnosti obecného zastupiteľstva

                     2. Poslanec je oprávnený najmä:

 a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom  samosprávy obce návrhy, 

     podnety, pripomienky a námety,

 b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho  práce,

 c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových  organizácií, a iných subjektov s    

     majetkovou účasťou  obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

 d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a  právnických osôb, ktoré vykonávajú v 

     obci  podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa  dôsledkov ich podnikania v obci,

 e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na  vybavovaní sťažností, oznámení a  

    podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór  obce

    požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach  potrebných pre riadny výkon  

 poslaneckej funkcie,

                     3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné   vykonávanie  poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu  poslaneckej iniciatívy.

§ 25

Náhrady poslancov

           

                   1. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon svojej funkcie podľa osobitných  predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

                 2. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní priemerný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní  zostáva za podmienok podľa osobitných predpisov.

                3. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.   

ÔSMA HLAVA

§ 26

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

                1. Veci spoločného záujmu obce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými  mestami a obcami.

              2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

             3. Obce sa môžu v záujme plnenia spoločných úloh, na zastupovanie svojich záujmov alebo z  iných dôvodov združovať do stálych alebo dočasných republikových, regionálnych a záujmových  združení.

             4. O všetkých okolnostiach uvedených v bodoch 1. až 3. rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

DEVIATA HLAVA

§ 27

Vzťahy k štátu, k právnickým a fyzickým osobám, k politickým  stranám a hnutiam a občianskym združeniam

              1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými  osobami.

             2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými  právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

DESIATA HLAVA

§ 28

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

Symboly obce

1. Symboly obce sú:

 a) erb obce

b)  zástava obce

 c)   pečať obce

              2. Podrobnejšiu úpravu vzniku a používania symbolov obce určí obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

               1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť

 a) Čestné občianstvo obce

 b) cenu obce

 c) vecnú a finančnú odmenu

                 2. Starosta obce môže udeliť cenu starostu obce.

                 3. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva a ceny obce, ceny starostu obce a odmeny upraví obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.

Kronika obce

                  1. Kronika obce sa vedie v štátnom jazyku.

                  2. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár obce, ktorého na návrh starostu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

                  3. Ročné zápisy v kronike faktograficky dokumentujú hospodársky, kultúrny a spoločenský život v  obci. Zápisy pred vpísaním do kroniky schvaľuje 1-krát ročne obecné zastupiteľstvo.

                 4. Kronika je uložená na čestnom mieste na OcÚ. Za jej uloženie zodpovedá starosta obce.

JEDENÁSTA HLAVA

§ 29

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

                1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenej živelnou  pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo  inú materiálnu pomoc.

                2. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárii  prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými  osobami a organizáciami štátu.

                  3. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú  pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný  zákon neustanovuje inak.4)

                 4. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu  účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia  nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Poznámka pod čiarou k odkazu  4 ) znie:

Zákon č. 42 z roku 1994 o COO, § 20

DVANÁSTA HLAVA

§ 30

Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia

                    1. Štatút obce je základnou organizačno-právnou normou obce.

 Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

                           2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou   všetkých poslancov.

                        3.Štatút obce Zavar bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zavare, dňa

   7.júna 2017 uznesením č. 42/2/b/2017 s účinnosťou od  7. júna 2017.

                      4.  Štatút nadobúda účinnosť od  7.júna 2017.

       

                                                                                                                                                                                       Rudolf   B a r o š
                                                                                                                                                                                          starosta obce