Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prezidentské voľby 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 1/2024 z 8.januára 2024 vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 23. marca 2024
od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov voličov,

predseda Národnej rady Slovenskej republiky určuje
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky
na sobotu 6. apríla2024

od 07.00 h do 22.00 h.

Rozhodnutie predsedu NRSR

Podmienky výkonu volebného práva

Financovanie volieb prezidenta Slovenskej republiky

 

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

 

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava

2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda

3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača

4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava

5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica

7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava

8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava

9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava

10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica

11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

 

 

Informácie pre politické strany, koalíciu a petičné výbory

Delegovanie do volebných komisií

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)] doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).

Prehľad počtu okrskov utvorených v jednotlivých obciach

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2023, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto

  a)  politické strany a politické hnutia:

HLAS - sociálna demokracia

Kresťanskodemokratické hnutie

Progresívne Slovensko

Sloboda a Solidarita

Slovenská národná strana

SMER - sociálna demokracia

b) koalícia:

SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ 

 

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt a emailový kontakt,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt a emailový kontakt,
  • meno, priezvisko a podpis osoby
        -   oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
        -   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu      a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu
        -   určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana, koalícia alebo petičný výbor rozhodne pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Preberanie delegačných listín je do 19.02.2024 do 24:00 hod. 

V uvedený deň po 16:00 telefonicky kontaktujte zapisovateľku na t.č. 0911 597 102.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie,  ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa alebo nezložením sľubu najneskôr desať dní pred konaním volieb. Zložením sľubu sa náhradník stáva členom volebnej komisie.

 „Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

 

Zodpovedná osoba za technicko-organizačné zabezpečenie volieb 

Mgr. Andrea Trubačová, p. Iveta Šéryová

tel.: +033 55 97 102
mobil: +421 911 597 102

e-mail: trubacova@zavar.sk, seryova@zavar.sk

 

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

v roku 2024 oznamujeme e-mail adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :

zavar@zavar.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu Veľkosť: 20.1 kB Formát: docx Dátum: 22.1.2024
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie Veľkosť: 20.4 kB Formát: docx Dátum: 22.1.2024
Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine Veľkosť: 30.9 kB Formát: docx Dátum: 22.1.2024
Oznámenie o delegovaní člena do OkVK Veľkosť: 17.4 kB Formát: docx Dátum: 22.1.2024
volebné okrsky a volebné miestnosti Veľkosť: 212.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2024
Harmonogram voľby prezidenta Slovenskej republiky Veľkosť: 125.3 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2024
Kandidáti na voľby prezidenta Slovenskej republiky Veľkosť: 189.9 kB Formát: pdf Dátum: 29.2.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie - okrsok č.1 - 1 kolo Veľkosť: 648 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie - okrsok č.2 - 1 kolo Veľkosť: 614.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
zapisnica okrskovej volebnej komisie - okrsok č. 1 - 2 kolo Veľkosť: 731.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024
zapisnica okrskovej volebnej komisie - okrsok č. 2 - 2 kolo Veľkosť: 727.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024