Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Trvalý pobyt a matrika

Príslušnou matrikou, na ktorej si občan matričné doklady vybavuje je tá, v obvode ktorej sa matričná udalosť – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, udiala. Preto aj výpisy z matričných kníh (rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy), osoba žiada z tej matriky, kde je matričná udalosť zapísaná.

Všetky narodenia, sobáše a úmrtia občanov Slovenskej republiky, ktoré sa udiali mimo územia republiky, eviduje osobitná matrika. O zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine treba požiadať na Matričnom úrade alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzine. Cudzie verejné listiny predkladané na zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky musia obsahovať príslušné overenia a byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Činnosť na úseku matrík sa riadi zákonom o matrikách číslo 154/1994 Z. z. účinnosť od 1. januára 1995. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli. Okrem toho sa do nej zapisujú tiež ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre zistenie alebo overenie osobného stavu občana, napr. údaje o osvojení, rozvode, o určení otcovstva a pod.

DOKLADY POTREBNÉ NA ZÁPIS MATRIČNEJ UDALOSTI A NA VYBAVENIE LISTOV

Kniha manželstiev a sobášny list

K žiadosti o uzavretie manželstva treba pripojiť tieto doklady:

Snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky:

 • slobodní - rodné listy a platné občianske preukazy 
 • ovdovelí - rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela/ky alebo právoplatné rozhodnutie súdu o dôkaze smrti alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho 
 • rozvedení rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Cudzinci predložia:
Všetky hore uvedené doklady, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami (doklady písané v cudzom jazyku je potrebné dať preložiť súdnym tlmočníkom)

Matričnému úradu snúbenci vyššie uvedené doklady predložia najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva Sobášny list sa spravidla vybavuje v najbližší pracovný deň po uzavretí manželstva, v prípade cirkevného sobáša je cirkevný úrad povinný do troch dní doručiť zápisnicu na príslušný matričný úrad, ktorý potom vyhotoví sobášny list

Kniha úmrtí a úmrtný list 

 • úmrtie oznamuje matričnému úradu lekár, ktorý vykonal prehliadku tela 
 • predložiť treba tri kópie listu o prehliadke mŕtveho – vydá ich lekár, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

 

Správne poplatky

 1. Prvý výpis z matriky bez poplatku
 2. Vydanie druhopisov RL, ÚL a SL 5,- € 
 3. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok 2,- € 
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- €
 5. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- € 
 6. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami - delegačka 35,- €
 7. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,- € 
 8. Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,- € 
 9. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,- €

Doklady potrebné pri osvedčovaní podpisu na listine a fotokópie listiny

a/ osvedčovanie podpisu 

 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobyt pre cudzinca - cudzinci môžu podpis na listine osvedčiť iba s trvalým pobytom na území SR

b/ osvedčovanie fotokópie listiny 

 • občiansky preukaz alebo pas
 • originál a fotokópiu (odpis) listiny - osvedčovanie sa n e v y k o n á v a : 
 • ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine a cudzojazyčné listiny (to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku) 
 • odpisy alebo kópie občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov 
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou 
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)

Správne poplatky

 1. Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 2,- € 
 2. Osvedčenie listiny, odpisu, fotokópie (za každú i začatú stranu) 2,- €

Druhopisy matričných dokladov (rodný list, sobášny list, úmrtný list) môže vybaviť:

Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny. Za člena rodiny sa považuje: manžel, manželka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návrh na zrušenie prechodného pobytu Veľkosť: 14.8 kB Formát: docx Dátum: 13.11.2023
Návrh na zrušenie trvalého pobytu Veľkosť: 170.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023