Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zákon proti byrokracií

Obecný úrad Zavar overuje bezúhonnosť, vlastníctvo k nehnuteľnosti, štatút žiaka/študenta, alebo stav podnikateľského subjektu prostredníctvom portálu Over Si.

Zákonom proti byrokracii sa ruší povinnosť predkladať prílohy vo forme výpisov z registra trestov, potvrdenie o návšteve školy, výpisov z listu vlastníctva, odpisov z registra právnických osôb.

Zákon proti byrokracii odstraňuje povinnosť žiadať prílohy výpisov z obchodného a živnostenského registra a katastra nehnuteľností k žiadostiam v rôznych konaniach od 1.9.2018, registra trestov od 1.1.2019 a potvrdenie o návšteve školy od 1.9.2019.

Zavádza povinnosť žiadať údaje potrebné pre vyžiadanie týchto príloh za občana a podnikateľa.

Zavádza povinnosť overiť si skutočnosti ako bezúhonnosť, vlastníctvo, štatút študenta/žiaka, či stav podnikateľa v existujúcich informačných systémoch štátnej správy za občana a podnikateľa.

Povinné údaje:

Pre vyžiadanie odpisov z RPO :  IČO

Pre vyžiadanie výpisov z Katastra nehnuteľností a teda listov vlastníctva sú potrebné údaje na základe vyhlášky č. 461/2009 §60 odsek 3:

  • V žiadosti o výpis alebo kópiu sa uvedie predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, správa katastra vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.

 

Pre vyžiadanie výpisu z registra trestov sú potrebné údaje na základe zákona o registri trestov 330/2007 Z.z. §10 odsek 4:

  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • pohlavie
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

 

Pre vyžiadanie potvrdenia o návšteve školy sú potrebné údaje:

  • meno, priezvisko FO
  • rodné číslo FO

Plagat-Potvrdenia-a-vypisy-1-page-001