Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 

Elections to the European Parliament 2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 12/2024 z 9.februára 2024 vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania
na sobotu 8.júna 2024
od 07.00 h do 22.00 h

 

Rozhodnutie_predsedu_NR_SR_12_2024

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča

Information for the voter 

Členské štáty Európskej únie

European Union member countries 

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregitrovaných kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií, Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

 

Tlačivá na stiahnutie:

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Delegovanie do volebných komisií

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB) ] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 9. apríla 2024).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a emailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a emailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a podpis osoby
        -   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
        -   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu      a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty.  Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce).  Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie,  ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo koalíciou náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

 „Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalíci a kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

 

Zodpovedná osoba za technicko-organizačné zabezpečenie volieb 

Mgr. Andrea Trubačová, p. Iveta Šéryová

tel.: +033 55 97 102
mobil: +421 911 597 102

e-mail: trubacova@zavar.sk, seryova@zavar.sk

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Harmonogram voľby do Európskeho parlamentu Veľkosť: 124.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2024
Volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu Veľkosť: 212.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.2.2024
zápisnica okrskovej volebnej komisie č.1 Veľkosť: 3.9 MB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024
zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 2 Veľkosť: 3.46 MB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024