Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Zavar

 

Vitajte na našej webovej stránke!

 

                                         

  Sme radi, že i takýmto spôsobom môžete nazrieť do histórie a najmä  súčasnosti obce Zavar.
   Ak sa rozhodnete osobne navštíviť našu obec, ste srdečne vítaní.
  
                                                             Rudolf Baroš - starosta obce

 

 

 


 

Výberové konanie

                                      Obec Zavar, v zastúpení starostu obce                                                                                      

V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov                          

  v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy s Materskou školou v Zavare  

 

 Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

*  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z . z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

*  najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

*  vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa  § 61 odsek 7 zákona č. 317/2009  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancova o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

*  občianska a morálna bezúhonnosť

*  spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

*  znalosť práce s PC

*  predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)

*  riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

*  flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

*  znalosť cudzieho jazyka vítaná

 

Zoznam požadovaných dokladov

*  písomná žiadosť o zaradenie do  výberového konania

*  overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov

*  doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti

*  štruktúrovaný profesijný životopis

*  písomný návrh koncepcie rozvoja školy

*  výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

*  preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa

*  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

*  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zašlite na adresu (poštou alebo osobne) :  najneskôr do 15.5.2015 na adresu zriaďovateľa Obecný úrad, Viktorínova č. 14,  919 26 Zavar.  

(rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke)

Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE –RIADITEĽ- ZŠ s MŠ v Zavare -NEOTVÁRAŤ“. (s uvedením odosielateľa)

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania  oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.  

 

 

V Zavare,13.4.2015, 

                                                                                      Rudolf Baroš                                                                                                                                                                      starosta obce


 

 

STAVANIE MÁJA

máj.jpgObecný úrad v Zavare a kultúrna komisia Vás srdečne pozývajú na STAVANIE MÁJA ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30. 4. 2015 o 16.00 h pred kultúrnym domom v Zavare. Program: * ozdobovanie a stavanie mája za sprievodu dychovej hudby Šúrovanka * vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ * nebude ...
 

Výzva na spoluprácu

Poslanci  obecného zastupiteľstva  v  Zavare za účelom riešenia problémov  a  skvalitnenia  života občanov Vás vyzývajú  na  spoluprácu prostredníctvom  podnetov  a  návrhov  adresovaných  na  jednotlivé  komisie. 
Záujemcovia  môžu  zasielať podnety na obecný úrad alebo  predsedom  jednotlivých  komisií .     

           
Telefón :  033 55 97102                                          Mail : ocu.zavar@stonline.sk

________________________________________________________

Ing. Malovcová  - Komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo

JUDr. Fančovič  - Komisia pre ochranu verejného poriadku

Ing. Benešová  - Komisia stavebná a ochrany životného prostredia

Ing. Gallová  - Komisia pre financie, rozpočet a eurofondy

Ing. Hlačina  - Komisia školstva a športu

p. Dobrovodská  - Komisia kultúry

Ing. Nižnanský  - Komisia pre informatiku a propagáciu


 

 

Voľné priestory k dispozícii

kreslíme.jpgObec Zavar ponúka k dispozícii priestory v zadnej časti kultúrneho domu ...
 

Najnovšie číslo Zavarského slova

  

 

 

 Viac pozrite tu.


 

Oznam

Vyhlasované oznamy obce je možné v čase hlásenia počúvať i na obecnom televíznom informačnom kanáli.
 

 

 


 

dnes je: 27.4.2015

meniny má: Jaroslav

Za obsah zodpovedá
webmaster1913985

27.4.2015
Úvodná stránka