https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum účinnostiDátum ukončenia
71/2021 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 200 € 27. 10. 2021 01. 12. 2021
70/2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava Dohoda č. 21-08-010-34 o pomoci v hmotnej núdzi Realizácia činnosti pre občanov v hmotnej núdzi 26. 10. 2021
69/2021 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Zavar, Hlavná 16, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 14 000 € 26. 10. 2021
67/2021 Swaptech s.r.o., Bajkalská 41/A, 821 09 Bratislava Dodatok k zmluve o dodaní tovarov Oprava Článku I. IČO a DIČ Kupujúceho 26. 10. 2021
68/2021 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti register "C" p.č. 281/547 ostatná plocha s výmerou 28 m2 v kat. ú. Zavar Predaj nehnuteľnosti register "C" p.č. 281/547 ostatná plocha s výmerou 28 m2 v kat. ú. Zavar 185 € 21. 10. 2021
NHM 21/2021 Miloš Ševčík Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 15. 10. 2021
66/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Zmluva o dielo Výmena žľabov na Vetrovej ulici v Zavare 4 473,60 € 12. 10. 2021
65/2021 Mariana Radová, MVDr. Ján Moncman Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností na LV č. 114 - okres Trnava, obec Zavar 165 000 € 12. 10. 2021
64/2021 Bc. Jozef Petríček, 6.apríla 367/3, 922 03 Vrbové Zmluva o dielo Úprava a výsadba dvora a záhrady v objekte Domu tradícií na Viktorínovej ulici číslo 12 v Zavare 6 581,20 € 09. 10. 2021
48/2021 TECHNIK Security spol. s.r.o., Sereďská 25, 917 05 Trnava Zmluva o dielo Výmena podhľadov a úprava osvetlenia pódia kultúrneho domu 12 881,84 € 06. 10. 2021
63/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/2021 Naviac práce 13 197,49 € 06. 10. 2021
62/2021 Peter Wurczer Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie 350 € 05. 10. 2021
61/2021 Jakuba Šeniglová Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie 350 € 05. 10. 2021
60/2021 Eva Šeniglová Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie 450 € 05. 10. 2021
59/2021 Aniko Patkoló Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie 400 € 05. 10. 2021
58/2021 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď Zmluva č. 03/DV/2021 o duálnom vzdelávaní Poskytovanie praktického vyučovanie 25. 09. 2021
57/2021 Ing. Eleonóra Malovcová Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Zavar Prenájom sály kultúrneho domu v Zavare 150 € 25. 09. 2021
56/2021 Manželia Žolnayoví, Zavar Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 47/2021 Predaj obecného majetku par. č. 112/8 o výmere 2 m2 - doplnenie údajov 0 € 24. 09. 2021
55/2021 Norbert Maczkó, Nové Zámky Zmluva o dielo Maľba dekoračných motívov na steny v prevádzke MŠ v Zavare 1 000 € 24. 09. 2021
54/2021 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 200 € 23. 09. 2021 22. 10. 2021
53/2021 Westcom s.r.o., Keltská 930/68, 851 10 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Wifi pre teba - internetové pripojenie 07. 09. 2021
52/2021 Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 300 € 01. 09. 2021
51/2021 Marcela Laiferová, K Lomu 5, 811 04 Bratislava Zmluva o umeleckom výkone Vystúpenie v rámci programu Deň úcty k starším 29.8.2021 1 000 € 27. 08. 2021
50/2021 BEST HOME s.r.o., Dedinská ulica 4401/57, 915 05 Trnava Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 49/2021 Doplnenie článku 3 - termín dokončenia predmetu zákazky 17. 08. 2021