https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum účinnostiDátum ukončenia
N5/2023 Gabriela Sabová, Vetrová 51, 919 26 Zavar Zmluva o prenájme nebytových priestorov N5/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023
N4/2023 Janka Indunková, Budovateľská 4, 919 26 Zavar Zmluva o prenájme nebytových priestorov N4/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023
N3/2023 Navzájom lepší, o.z. Tehelná 1/A, 917 01 Trava Zmluva o prenájme nebytových priestorov N3/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023
25/2023 STAUPRA s.r.o., Hornohájska 305/12, 941 46 Trávnica Zmluva o dielo č. 25/2023 Zníženie energetickej náročnosti telocvične v obci Zavar 92 509,16 € 28. 03. 2023
24/2023 Sedox, s.r.o., Hospodárska 775/28, 919 51 Špačince Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Doplnenie služieb a zmena cien 25. 03. 2023
23/2023 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal. výrobkov Aktualizácia systému triedeného zberu v obci 24. 03. 2023
22/2023 Mgr. Elena Majtánová, Ladislav Majtán, Zavar Kúpna zmluva (predaj obecného pozemku par. reg. "C" č. 195/81 o výmere 23 m2 Predaj obecného pozemku par. reg. "C" č. 195/81 o výmere 23 m2 575 € 22. 03. 2023
21/2023 Ing. Anton Puškár Kúpna zmluva Pozemok - parcela reg. "C", číslo 110 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 645 € 16. 03. 2023
20/2023 JUFLEX s.r.o., Na Revíne 20, 831 01 Bratislava Zmluva o dielo č. 20/2023 Rekonštrukcia kotolne v materskej škole v Zavare 39 333,54 € 04. 03. 2023
19/2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Aktualizácia paušálu+mobilný telefón 99€ 28. 02. 2023
18/2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Aktualizácia paušálu+mobilný telefón 79€ 28. 02. 2023
17/2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Aktualizácia paušálu+mobilný telefón 79€ 28. 02. 2023
16/2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Aktualizácia paušálu 28. 02. 2023
15/2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 811 09 Bratislava DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K220-222-13 zo dňa 14.08.2018 Zmena ukazovateľa merateľnosti 50 868,08 € 16. 02. 2023
14/2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 811 09 Bratislava DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K220-222-13 zo dňa 14.08.2018 Aktualizácia vzoru zmluvy 50 868,08 € 13. 01. 2023
13/2023 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava Zmluva č.69/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času Trnava 215,08 € 08. 02. 2023
12/2023 b3k production s.r.o., Vajanského 6, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Vystúpenie hudobnej skupiny Bystrík banda 28.1.2023 3 000 € 28. 01. 2023
11/2023 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 250 € 28. 01. 2023
10/2023 Zavarský ľudový cech ( občianske združenie) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 2 800 € 28. 01. 2023
9/2023 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Zavar, Hlavná 16, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 14 000 € 25. 01. 2023
8/2023 SORA (občianske združenie), Budovateľská 9, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 2 800 € 25. 01. 2023
7/2023 Poľovné združenie HÁJ, Hlavná 123, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 5 100,- € 25. 01. 2023
6/2023 Dobrovoľný hasičský zbor v Zavare, Pažitná 6, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 2 400 € 25. 01. 2023
5/2023 ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Pažitná 8, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 3 000 € 25. 01. 2023