https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum účinnostiDátum ukončenia
23/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Zmluva o dielo Realizácia diela - Dom tradícií 148 868,42 € 02. 04. 2021
22/2021 Nadácia Agel, Palisády 743/56, 811 06 Brastislava Darovacia zmluva 400 kusov ESY01 antibakteriálnych bavlnených rúšok 0 € 26. 03. 2021
20/2021 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia požičiavateľa o skončení 0 € 18. 03. 2021
19/2021 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov a s drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi v areáli spoločnosti Groupe PSA Slovakia, s.r.o. 0 € 18. 03. 2021
18/2021 Roman Bojnanský - R.B.S. izol, Dvorníky 285, +20 56 Dvorníky Zmluva o dielo Zateplenie časti strešného plášťa Kultúrneho domu v Zavare 35 696,82 € 12. 03. 2021
17/2021 Invex, s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava Dodatok č.8 k zmluve o dielo č.03/2018 - Rekonštrukcia športového areálu Naviac práce 18 989,76 € 04. 03. 2021
16/2021 Invex, s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava Dodatok č.7 k zmluve o dielo č.03/2018 - Rekonštrukcia športového areálu Zmena termínu ukončenia 0 € 04. 03. 2021
15/2021 Invex, s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava Dodatok č.6 k zmluve o dielo č.03/2018 - Rekonštrukcia športového areálu Naviac práce 22 703, 72 € 04. 03. 2021
14/2021 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Kúpna zmluva č. 3/2021/OSaP Predaj obecného majetku par. č. 281/547 o výmere 28 m2 64,96 € 04. 03. 2021
13/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.9919475731 Verejná telefónna služba 45,99 € 25. 02. 2021
12/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Kúpna zmluva č.9928294058 Telco PH 895 IDN 1 € 25. 02. 2021
11/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Kúpna zmluva č.9928294059 Telco PH 895 IDN 1 € 25. 02. 2021
10/2021 Anja, spol. s.r.o., Opavská 18/A/6543, 831 01 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena "in personam" 500 € 23. 02. 2021
9/2021 – neplatná Mgr. Elena Majtánová a Ladislav Majtán, Hlavná 48, 919 26 Zavar Kúpna zmluva Predaj obecného majetku 575 € 23. 02. 2021
7/2021 Ing. arch. Kristína Staneková, Kornela Mahra 6, 917 08 Trnava Zmluva o dielo Architektonická štúdia - Pavilón I. stupňa Základnej školy Zavar 6 000 € 20. 02. 2021
2/2021 Ing. arch. Radovan Daniel, Hospodárska 57, 917 00 Trnava Zmluva o dielo Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy Základnej školy v obci Zavar vrátane zatepľovania 4 850 € 20. 02. 2021
8/2021 Uninon poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 150 € 06. 02. 2021
NHM 1/2021 Peter Šturdík, Vančurova 8, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 02. 02. 2021
6/2021 Uninon poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 550 € 29. 01. 2021
5/2021 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001295-001 Prenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu 0 € 26. 01. 2021
4/2021 Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení a realizácií výroby a vysielania informácií Výroba a šírenie videotextových informačných stránok (2 strany) a 6 informačných príspevkov do 2 minút 395 € 22. 01. 2021
1/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Zmluva o dielo Odstránenie pôvodného a realizácia nového betónového sokla pri tenisových kurtoch - ŠA Zavar 4 421,78 € 22. 01. 2021