https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum účinnostiDátum ukončenia
58/2023 LEDAS, s.r.o, Trnavská 70, 821 02 Bratislava Mandátna zmluva č. 58/2023 Cintorín - oprava chodníkov a rozšírenie spevnených plôch 3600 € 21. 09. 2023
68/2023 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 250 €
67/2023 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Darovacia zmluva č. p. SITB-002-2023/001174-128 Dar 14. 09. 2023
66/2023 Logistické centrum Trnava, s.r.o Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena za účelom položenia inžinierskych sietí 14. 09. 2023
65/2023 encare s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Združená dodávka elektriny do odberných miest
60/2023 Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zavar v roku 2023 Dotácia z rozpočtu obce 670 € 31. 08. 2023
64/2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava Zmluva č. 2023_KRG_POP3ZŠ_PKPO_893 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP: Podpora pomáhajúcich profesií 3 Finančná podpora pre školy z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu 31. 08. 2023
63/2023 Magic Marion Show - Štefan Lánik Gubo Zmluva o prenájme kultúrneho domu Prenájom kultúrneho domu 30.8.2023 50 € 31. 08. 2023
62/2023 ATELIER V19 s.r.o., Vajanského 19, 917 01 Trnava Zmluva o dielo č. 62/2023 Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: Pavilón I. stupňa ZŠ Zavar 69 840 € 31. 08. 2023
A/117/2023 Ľubomír Bednár Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom na 10 rokov 10 € 26. 08. 2023
61/2023 Jana Slováková Zmluva o prenájme kultúrneho domu Prenájom priestorov KD 500 € 24. 08. 2023
59/2023 KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektrických zariadení Poistenie elektronickej informačnej tabule 326,97 € 24. 08. 2023
57/2023 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 74/2021 Dom Nádeje Zavar Predĺženie termínu realizácie diela o 18 kal. dní 16. 08. 2023
56/2023 EP-IQ SK, s.r.o., Dúbravica 31, 976 33 Dúbravica Zmluva o prenájme zasadačky Kultúrneho domu Prenájom zasadačky KD 60 € 09. 08. 2023
55/2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z302091DHG4-91-108 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku 04. 08. 2023
54/2023 Dallmayr Vending & Office k.s. Zmluva o prevádzke nápojových a predajných automatov Prevádzka nápojového automatu v Dome služieb 03. 08. 2023
53/2023 Miroslav Šurina, Ing. Miroslav Šurina, Linda Grmanová Kúpna zmluva č. 53/2023 Predaj obecného pozemku par. reg. "C" č 115/9 výmera 286 m2 1 € 02. 08. 2023
N14/2023 Trnavská arcidiecézna chartia, Hlavná 43, 917 01 Trnava Nájomná zmluva č. N14/2023 Prenájom priestoru v rodinnom dome 26. 07. 2023
N13/2023 Katarína Selická, Zavar Nájomná zmluva č. N13/2023 Prenájom 1-izbového bytu na Pažitnej ulici 25. 07. 2023
22/2023 – dodatok č. 2 Mgr. Elena Majtánová, Ladislav Majtán, Zavar Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 22/2023 Predaj obecného pozemku par. reg. "C" č. 195/81 o výmere 23 m2 21. 07. 2023
52/2023 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 74/2021 Dom Nádeje Zavar Predĺženie termínu realizácie diela o 28 kal. dní 20. 07. 2023
51/2023 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Kúpna zmluva Interiérová dlažba "Select Onice Giada 600x1200x8mm Ret Lucitado" - 216 m2 21.840 € 20. 07. 2023
NHM 5/2023 Stanislav Dobiš Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom na 10 rokov 3 € 13. 07. 2023
50/2023 Jozef Benedik Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Účasť na realizácii hudobného albumu skladieb Gejzu Dusíka - profesionálny spev 2 skladieb. 600 € 13. 07. 2023