Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Obmedzená premávka v Seredi Vytlačiť
 

Mesto Sereď a SSC Bratislava informuje občanov obce Zavar, že v období od 25.2.2019 až do odvolania bude obmedzená premávka na mostnom objekte č. 62-013 (pri cintoríne) v meste Sereď z technických dôvodov. Prejazd bude povolený len vozidlám s hmotnosťou nižšou ako 3,5 t.IMG_0003.jpg


 
 

Skladovo výrobná hala - MABIAVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 297-1.PDF 297-1.PDF (563.5 kB)
Súbor na stiahnutie 297-príloha.PDF 297-príloha.PDF (785.5 kB)

 
 

Informácie o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania, obecných zabíjačkách a postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Príloha č 1.pdf Príloha č 1.pdf (95.2 kB)
Súbor na stiahnutie Príloha č 2.pdf Príloha č 2.pdf (60.9 kB)

 
 

Informácia k podaniu daňového priznania na zdaňovacie obdobie rok 2019Vytlačiť
 

   Uvedená informácia sa týka občanov u ktorých nastala zmena pri:

  -  vzniku daňovej povinnosti  /kúpa, predaj, darovanie nehnuteľnosti alebo pozemku/

  - zániku daňovej povinnosti  /odpredaj nehnuteľnosti alebo pozemku/

  - zmene  / napr. využitie nehnuteľnosti na iný účel/

  - ak ste sa stali dedičom vyplýva Vám povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti  na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 -  vzniku a zániku daňovej povinnosti psa chovaného v domácnosti, ktorý dovŕšil vek viac ako 6 mesiacov /ak ho vlastník alebo držiteľ nadobudol, prípadne ho už nevlastní/ uvedené treba uviesť v daňovom priznaní alebo čiastkovom daňovom priznaní na zdaňovacie obdobie r. 2019  

Občan je povinný zo zákona uvedené skutočnosti oznámiť  správcovi dane podaním daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania v termíne do 31.01.2019.

Zároveň Vás, žiadame o oznámenie počtu členov domácnosti, ak nastala zmena oproti roku  2018.  

 

Miestne dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad a káblovú televíziu na rok 2019 sa platia od 1.3.2019

                                                                                    

                                                                                                Bc. Lukáš Sochor

                                                                                                  starosta obce


 
 

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Výzva ZSE.PDF Výzva ZSE.PDF (330.9 kB)

 
 

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanejVytlačiť
 

Registračný formulár RegFarm2015.pdf RegFarm2015.pdf (109 kB)
Súbor na stiahnutie Tabuľka č.1.pdf Tabuľka č.1.pdf (91.2 kB)
Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2018/1669 Vyk. rozhodnutie 2018 - 1669.pdf Vyk. rozhodnutie 2018 - 1669.pdf (364.1 kB)

 
 

ZBERNÝ DVOR ZAVARVytlačiť
 

Zberný dvor.png

 

Názov projektu: Zberný dvor Zavar

Kód projektu v ITMS2014+ : 310011B514

Miesto realizácie projektu – Zavar

kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu "Zberný dvor Zavar" je vybudovanie novodobého systému zberného dvora v intraviláne obce Zavar na pozemkoch vlastnených obcou. Zberný dvor bude slúžiť na separáciu a uskladnenie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov na 1705m2 ploche. Potreba jeho vybudovania vznikla na základe legislatívnych požiadaviek a na základe pozitívneho prístupu predstaviteľov obce a obyvateľov obce k životnému prostrediu. V areáli zberného dvora bude umiestnených 9 kusov závesných vaňových kontajnerov o objeme 5m3, 7m3 a 10m3. Ďalej je súčasťou projektu obstaranie 500 kusov 120 l zberných nádob a 50 kusov 1100 l nádob, ktoré budú rozmiestnené po celom území obce na zber KO podľa § 81 odsek 5, na jedlé oleje a tuky (20 01 25), šatstvo (20 01 10) a textílie (20 01 11), ktoré sa priebežne budú zbierat v zbernom dvore pri odvoze na zrecyklovanie. Jedná sa o zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktoré znáša obec. Predmetom projektu je aj nákup zberového vozidla s príslušenstvom. Príslušenstvo vozidla v prípade predmetného projektu predstavuje čelný nakladač, jednoosí traktorový náves, reťazoví nosič kontajnerov a mobilný štiepkováč (drvič). Na prehľadnú evidenciu komodít je predmetom projektu navrhnutá aj váha. Pre zabezpečenie prevádzky zberného dvora, ako aj celého separovaného zberu v obci bude vytvorené pracovné miesto na zabezpečenie prevádzky zberného dvora a zvoz a separáciu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Predmetom projektu je aj zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, ktorým bude zapojených 2000 osôb do 4 informačných a propagujúcich aktivít v oblasti odpadového hospodárstva a projektu. Informovačné aktivity zrealizované prostredníctvom projektu budú internetová stránka, obecný rozhlas, TV spoty v obecnej televízii a publicita a informovanosť v obecných novinách, ktorý vychádza raz za dva mesiace. Všetky aktivity budú prebiehať počas celej realizácie projektu.

Celková dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov

Zoznam odpadov, ktoré môžete odovzdať na zberových dvoroch (podľa § 81 odsek 5, v znení - Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec.):

• zmiešané odpady zo stavieb demolácií


• zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

• drevo


• textílie, šatstvo


• kovy


• biologicky rozložiteľný odpad

• zmesový komunálny odpad

• objemný odpad

Hlavným dôvodom vybudovania a prevádzkovania zberného dvora na území obce Zavar je zabezpečovanie permanentného zvyšovania podielu vyseparovaných zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Tento cieľ zároveň podporuje zefektívňovanie systémov separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne a napĺňania Zákona č. 79/2015 o odpadoch.
Zberný dvor obce Zavar je vhodne urbanisticky umiestnený na parcelách 116/1 a 195/41, ktoré vlastní obec čo umožní obyvateľom obce jednoduchý prístup. Navrhovaným projektom bude vybudovaný fungujúci systém nakladania s odpadom a vytvorenie zberného dvora pre zhromažďovanie vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a zabezpečenie distribúcie jednotlivých komodít koncovým odberateľom – zhodnocovateľom.


 
 
Položky 11-20 z 24

Oznamy obce Zavar

Výsledky - Degustácia vín 2019Vytlačiť
 


 
 

MUDr. Bakič Vytlačiť
 

MUDr. Bakič oznamuje občanom, že

v utorok 23.04.2019 nebude ordinovať.

Zastupovať bude MUDr. Košťálová v Šúrovciach


 
 

Zavarská sedmička 2019 - Prihlasovanie Vytlačiť
 

Prihlasovanie na beh Zavarská sedmička, ktorý sa uskutoční 18.05.2019 :

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1442&lng=sk

 

zavar 7 plagat A2_final-page-001.jpgObec Zavar, Obecný športový klub Zavar, Základná škola s materskou školou

usporiadajú 4. ročník cestného behu

Z A V A R S K Á   S E D M I Č K A   Z-7

Zavar (okres Trnava), sobota 18. mája 2019 16:00 h

Organizačný štáb:

Predseda: Bc.Lukáš Sochor, starosta obce tel.kontakt:0948 134 255

Technický manažér: Ing.Martin Dobrovodský, tel. kontakt: 0908 420 864

Manažér pre propagáciu a registráciu: PaedDr.Zuzana Moncmanová PhD :tel.kontakt: 0905 447 732

Hlavný rozhodca: Milan KRAIC, tel. kontakt: 0903 243 206

Lekár pretekov: služba FALCK a.s.

Členovia štábu: Mgr.Andrea MRŠŤÁKOVÁ, Ján CHLEBÍK,  Maroš Rakús,Ing.Soldán,Peter Stúpala,p.Kočiš

Moderátor: Marián PAVLÍK

Technické ustanovenia:

Kategórie  7000 m, cesta:

A – muži A

F – ženy Ž

B – muži od 40 do 49 rokov  M 40

G – ženy od 35 do 49 rokov  Ž 35

C – muži od 50 do 59 rokov  M 50

H – ženy od 50 rokov             Ž 50+

D – muži od 60 do 69 rokov  M 60

J – juniori do 19 rokov     J1

E – muži od 70 rokov             M 70+

J – juniorky od 19 rokov  J2    

 Štart celého pelotónu ZAVARSKEJ SEDMIČKY a prológu občanov Zavara pred športovým areálom OŠK Zavar o 16:00 h.

Popis trate: Rýchly asfaltový okruh bez prevýšenia v uliciach Zavara,

 • Zavarská  sedmička  7 000 m
 • Prológ občanov Zavara 2719 m

Informácie:  Obecný úrad, 919 26 Zavar, okr. Trnava, e-mail:    ocu.zavar@stonline.sk,dobrovodskalubomira@zoznam.sk

Prezentácia  účastníkov Z-7 a účastníkov prológu :

Športová hala OŠK, ul.Športová, v deň pretekov (13,00 – 15,00 h,)

On-line prezentácia: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1442&lng=sk                      pretekárov prosíme uviesť do prihlášok aj bydlisko

Štartový vklad Z-7:   5 € (platí sa až pri prezentácii)

Účastníci prológu štartovný vklad neplatia.

Ceny Z-7:  Finančné odmeny pre  vekové kategórie mužov a žien sú rovnaké:

1.miesto 30 €,  2.miesto 25 €,  3.miesto 20 €.

Prémia Z-7:  Prekonanie traťového rekordu  bude odmenené v kategórii muži v hodnote 50 € a rovnako v kategórii žien v hodnote 50 €. 

Vecnú cenu získajú najstarší účastník a najstaršia účastníčka pretekov Z-7.

Bonus pre občanov Zavara Z-7: Prví traja najlepší domáci bežci a bežkyne, resp. rodáci zo Zavara budú finančne odmenení: 

muži  1.miesto 30 €,  2.miesto 25 €,  3.miesto 20 €

ženy  1.miesto 30 €,  2.miesto 25 €,  3.miesto 20 €

Vyhlásenie výsledkov Z-7:  Ocenenie víťazov v jednotlivých kategóriách bude v Športovej hale OŠK,ul.Športová v Zavare o 18:00 h.

Ocenenie prológu  občanov Zavara: Vecné ceny získajú traja najrýchlejší občania Zavara v kategórii muži a traja najrýchlejší v kategórii ženy. Odovzdanie cien bude v Športovej hale OŠK,ul.Športová  v Zavare o 18:00 h.

Občerstvenie: Po skončení pretekov sú bežci  a bežkyne Z-7  a prológu pozvaní  na občerstvenie do Športovej haly OŠK na ul.Športovej   v Zavare.

Rámcové preteky:

 1. Predškolský vek:  50 m   štart 14:00 h
 2. Žiaci 1., 2. ročník: 60 m
 3. Žiačky 1., 2. ročník: 60 m
 4. Žiaci  3., 4.  ročník:  200 m
 5. Žiačky 3., 4.  ročník:  200 m
 6. Žiaci  5., 6.  ročník:  400 m
 7. Žiačky  5., 6.  ročník:  400 m
 8. Žiaci  7. ročník:  800 m
 9. Žiačky  7. ročník:  800 m

Rámcové preteky detí predškolského veku, žiakov, žiačok a dorastencov v bežeckých disciplínach sa uskutočnia v čase od 14:00 do 15:00 h. Víťazi budú odmenení medailami a vecnými darmi hneď po skončení pretekov. Sladká odmena bude pre všetkých štartujúcich v rámcových pretekoch.

Pre rámcové preteky neplatí elektronická registrácia vopred.

Poznámka: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť ( za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

Priestor na prezliekanie je pripravený v telocvični v areáli OŠK.

Parkovanie motorových vozidiel  je možné na uliciach Budavateľská a Záhrady, ktoré nadväzujú na  Športovú ulicu.

Prológ je súčasťou bežeckého podujatia. Cieľom prológu je dať príležitosť všetkým občanom Zavara, aby sa mohli aktívne zapojiť medzi bežcov a tak zažiť atmosféru bežeckých pretekov.

Príďte stráviť príjemné chvíle a povzbudiť atlétov, rekreačných bežcov i žiacke talenty k pokračovaniu tradície !

Zavarčania, ak nemáte odvahu na ZAVARSKÚ  SEDMIČKU, príďte si zabehnúť Prológ!


 
 
Položky 11-20 z 24

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Za obsah zodpovedá
webmaster

Zavarská sedmička 2019


Prihláste sa kliknutím na obrázok na beh Zavarská sedmička, ktorý sa uskutoční 18.05.2019.


„FIT KIDS“

Každá streda „Cvičenie je zábava“ pre deti od 5 rokov-11 rokov v čase
od 16:30 hod-17:30 hod v telocvični obce Zavar.

! Pre Zavarské deti zadarmo !

„Je to zábavné „

„Buduje to zručnosti“

„Je to akčné“

„Rozžiari to detské úsmevy“

Predmetom je zlepšenie kondičných a koordinačných schopností pomocou pohybových hier,ktoré sú priamo začlenené v tréningových jednotkách tanca,džuda,gymnastiky,atletiky,tenisu a futbalu.

ÚvodÚvodná stránka