https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2021

3/2021

Zverejnené 26. 10. 2021

Návrh VZN č.3-2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 a na ďalšie zdaňovacie obdobia

Dátum zverejnenia návrhu: 26.10.2021

Schválené:

Vyhlásené:

Účinnosť: