https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2021/01/output-onlinejpgtools.jpg

Samospráva

Obecné zastupiteľstvo

Zverejnené 17. 08. 2020

V zmysle zákona SNR č. 369 Zb obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon. Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – súbor na stiahnutie
Zásady odmeňovania poslancov OZ Zavar

1. Komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo:  Ing. Eleonóra Malovcová – predsedníčka.
Členovia – Viera Mrenová, Sidónia Frankovičová, Ružena Žitníková
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku: Ing. Dušan Chynoranský – predseda.
Členovia – PhDr. Jozef Lenč PhD., Ing. Jaroslav Miklošovič
3. Komisia stavebná a ochrany životného prostredia:
PaedDr. Zuzanu Moncmanovú, PhD. – predsedníčka. Členovia – Michal Horváth, Ing. Peter Stúpala
4. Komisia pre financie, rozpočet a eurofondy: Bc. Filipa Paulecha – predseda.
Členovia: Mgr. Žaneta Baudyšová, Ing. Eleonóra Malovcová, Viera Sýkorová
5. Komisia školstva a športu: Michal Horváth – predseda.
Členovia: Jozef Svíba, Ing. Marián Šeliga
6. Komisia pre informatiku a propagáciu: Ing. Marián Šeliga – predseda.
Členovia: PaedDr. Moncmanová PhD., Ing. Chynoranský
7. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy: PhDr. Jozefa Lenča PhD. – predseda.
Členovia: Mgr. Elena Majtánová, Ing. Marián Šeliga
8. Komisia pre kultúru: Mgr. Elena Majtánová – predsedníčka
Členovia: Matúš Stúpala, Klára Paulechová