https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2021

2/2021

Zverejnené 26. 10. 2021

VZN č. 2-2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 a na ďalšie zdaňovacie obdobie

Návrh VZN č.3-2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 a na ďalšie zdaňovacie obdobia

Dátum zverejnenia návrhu: 26.10.2021

Schválené: 15.12.2021

Vyhlásené:  16.12.2021

Účinnosť:  01.01.2022