https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Verejné obstarávanie

Zverejnené 29. 01. 2021

Profil verejného obstarávateľa

Obec Zavar je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje obstarávateľa
 
Názov / obchodné meno Obec Zavar
Sídlo Obecný úrad, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
IČO 00313203
DIĆ 2021175761
Číslo účtu: (IBAN) SK29 5600 0000 0063 9912 4001
Telefón 0911 597 120
Email zavar@zavar.sk
Web www.zavar.sk

 

Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4773

Výsledok vyhodnotenia ponúk 2023

Rekonštrukcia kotolne v MŠ Zavar


Výsledok vyhodnotenia ponúk 2022

Výmena žľabov na ulici Vetrová v Zavare

Oplotenie Domu záhradkárov v Zavare

Rekonštrukcia rozbehovej dráhy a doskočiska v ZŠ Zavar

Výsledok vyhodnotenia ponúk 2021

Osvetlenie pódia v Kultúrnom dome v Zavare

Výmena kotlov a príslušenstva v MŠ v Zavare

Komplexná rekonštrukcia podhľadov v objekte obecného úradu – pódium

Elektro Prípojky – WIFI Zóny ZAVAR

Revitalizácia cintorína Zavar

Oprava prepadnutého chodníka pri Dome Sociálnych služieb v Zavare

Dom tradícií obce Zavar – realizácia

Komplexná rekonštrukcia podhľadov v objekte obecného úradu – sála KD

Zateplenie strešného plášťa Kultúrneho domu s hydroizoláciou

Výsledok vyhodnotenia ponúk 2020

Nákup motorového vozidla pre obec Zavar

Wifi pre Teba

Spomaľovací prah s priechodom pre chodcov na Muškátovej ulici

Výmena nefunkčného plynového zariadenia na vykurovanie v ZŠ

Zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Vetrovej ulici

Zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Hlavnej ulici

Dom tradícií obce Zavar – PD

Komplexná výmena oplotenia dvoch tenisových kurtov

Výsledok vyhodnotenia ponúk 2019

Športom k zdraviu v obci Zavar – outdoorové prvky“

Nove detské ihrisko v obci

Stavebný dozor – areál OŠK

 

Výzvy na predkladanie ponúk VO

Obec Zavar v súlade s § 9 ods. 9 Zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje nasledovné výzvy na predloženie cenových ponúk:

Výzva na predloženie ponuky 2023

Výzva na rekonštrukciu kotolne v Materskej škole v Zavare

Výzva na predloženie ponuky 2022

Výzva na výmenu žľabov na ulici Vetrová v Zavare

Výzva na oplotenie záhrady v objekte Dom záhradkárov v Zavare

Výzva na rekonštrukciu rozbehovej dráhy a doskočiska v ZŠ Zavar

Výzva na predloženie ponuky 2021

Výzva na osvetlenie pódia v Kultúrnom dome v Zavare

Výzva na výmenu kotlov a príslušenstva v MŠ v Zavare

Výzva na komplexnú rekonštrukciu podhľadov v objekte obecného úradu – pódium KD

Výzva na Elektro Prípojky – WIFI Zóny Zavar

Výzva na revitalizáciu cintorína v Zavare

Výzva na opravu prepadnutého chodníka pri Dome Sociálnych služieb v Zavare

Výzva na Dom tradícií obce Zavar –  realizácia

Výzva na komplexnú rekonštrukciu podhľadov v objekte obecného úradu – sála KD

Výzva na zateplenie strešného plášťa Kultúrneho domu s hydroizoláciou

 

Výzva na predloženie ponuky 2020

Výzva na nákup motorového vozidla pre obec Zavar

Výzva na WIFI pre Teba

Výzva na spomaľovací prah s priechodom pre chodcov na Muškátovej ulici

Výzva na výmenu nefunkčného plynového zariadenia na vykurovanie v ZŠ

Výzva na zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Vetrovej ulici

Výzva na zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Hlavnej ulici

Výzva na Dom tradícií obce Zavar – PD

Výzva na komplexnú výmenu oplotenia dvoch tenisových kurtov

 

Výzva na predloženie ponuky 2019

Výzva na predloženie ponuky – outdoorové prvky
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

Výzva na Nové detské ihrisko v obci
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

Výzva na stavebný dozor – areál OŠK