https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Verejné obstarávanie

Zverejnené 26. 01. 2021

Profil verejného obstarávateľa

Obec Zavar je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje obstarávateľa
 
Názov / obchodné meno Obec Zavar
Sídlo Obecný úrad, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
IČO 00313203
DIĆ 2021175761
Číslo účtu: (IBAN) SK29 5600 0000 0063 9912 4001
Telefón 0911 597 120
Email ocu.zavar@stonline.sk
Web www.zavar.sk

 

Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4773

 

Výsledok vyhodnotenia ponúk 2020

Nákup motorového vozidla pre obec Zavar

Wifi pre Teba

Spomaľovací prah s priechodom pre chodcov na Muškátovej ulici

Výmena nefunkčného plynového zariadenia na vykurovanie v ZŠ

Zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Vetrovej ulici

Zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Hlavnej ulici

Dom tradícií obce Zavar

Komplexná výmena oplotenia dvoch tenisových kurtov

 

 

Výsledok vyhodnotenia ponúk 2019

Športom k zdraviu v obci Zavar – outdoorové prvky“

Nove detské ihrisko v obci

Stavebný dozor – areál OŠK

 

Výzvy na predkladanie ponúk VO

Obec Zavar v súlade s § 9 ods. 9 Zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje nasledovné výzvy na predloženie cenových ponúk:

 

Výzva na predloženie ponuky 2020

Výzva na nákup motorového vozidla pre obec Zavar

Výzva na WIFI pre Teba

Výzva na spomaľovací prah s priechodom pre chodcov na Muškátovej ulici

Výzva na výmenu nefunkčného plynového zariadenia na vykurovanie v ZŠ

Výzva na zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Vetrovej ulici

Výzva na zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Hlavnej ulici

Výzva na Dom tradícií obce Zavar

Výzva na komplexnú výmenu oplotenia dvoch tenisových kurtov

 

 

Výzva na predloženie ponuky 2019

Výzva na predloženie ponuky – outdoorové prvky
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

Výzva na Nové detské ihrisko v obci
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

Výzva na stavebný dozor – areál OŠK