https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Daňové tlačivá

Zverejnené 29. 01. 2021

Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby

Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby

Vznik a zánik daňovej povinnosti FO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti