Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce

Bc. Lukáš Sochor

Bc. Lukáš  Sochor

Adresa: Vinohradská 3, 919 26 Zavar

Tel: 0948134255

E-mail: ocu.zavar@stonline.sk starosta@zavar.sk

Starosta obce Zavar


 

 

 

Zástupca starostu

Ing. Miroslav Roman

Ing. Miroslav Roman

Adresa: Záhrady 21, 91926 Zavar

Tel: 0908 773 395

E-mail: roman@cemos.sk rosavmir@mail.t-com.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Dana Benešová

Ing. Dana  Benešová

Adresa: Budovateľská 12, 919 26 Zavar

Tel: 0905 863 497

E-mail: projekting.bb@gmail.com

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

Ľubomíra Dobrovodská

 Ľubomíra Dobrovodská

Adresa: Hlavná 49, 919 26 Zavar

Tel: 0949 821 750

E-mail: dobrovodskalubomira@zoznam.sk

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

Ing. Martin Dobrovodský

Ing. Martin Dobrovodský

Adresa: Hlavná 49, 919 26 Zavar

Tel: 0908 420 864

E-mail: martin.dobrovodsky04@gmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Ing. Eleonóra Malovcová

Ing. Eleonóra Malovcová

Adresa: Športová 26, 91926 Zavar

Tel: 0903 040 981

E-mail: 56elinor@gmail.com

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

PaedDr. Zuzana Moncmanová PhD.

PaedDr. Zuzana Moncmanová  PhD.

Adresa: Vetrová 45, 919 26 Zavar

Tel: 0905 447 732

E-mail: sapientiavera@gmail.com

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

Peter Stúpala

 Peter Stúpala

Adresa: Vetrová 47, 919 26 Zavar

Tel: 0905 532 499

E-mail: pstupala@hotmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Juraj Šottník

 Juraj Šottník

Adresa: Vetrová 6, 919 26 Zavar

Tel: 0904 518 663

E-mail: juraj@stavimont.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Daniel Turanský

 Daniel Turanský

Adresa: Hlinícka 2, 919 26 Zavar

Tel: 0907 718 355

E-mail: turanskyd@gmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

 

 

Kontrolór obce

Imelda Rakúsová

 Imelda Rakúsová

Adresa: Križovany nad Dudváhom 61, 919 24

Kontrolórka obce Zavar


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo

V zmysle zákona SNR č. 369 Zb obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.


 
Rokovací poriadok
 Rokovací poriadok 2015.pdf (8.2 MB) (8.2 MB)

 
Štatút obce Zavar
 Štatút obce Zavar.pdf (314.5 kB) (314.5 kB)

 
Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy
 Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy OBCE ZAVAR.pdf (116.2 kB) (116.2 kB)

 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Za obsah zodpovedá
webmaster

Zavarská sedmička 2019


Prihláste sa kliknutím na obrázok na beh Zavarská sedmička, ktorý sa uskutoční 18.05.2019.


„FIT KIDS“

Každá streda „Cvičenie je zábava“ pre deti od 5 rokov-11 rokov v čase
od 16:30 hod-17:30 hod v telocvični obce Zavar.

! Pre Zavarské deti zadarmo !

„Je to zábavné „

„Buduje to zručnosti“

„Je to akčné“

„Rozžiari to detské úsmevy“

Predmetom je zlepšenie kondičných a koordinačných schopností pomocou pohybových hier,ktoré sú priamo začlenené v tréningových jednotkách tanca,džuda,gymnastiky,atletiky,tenisu a futbalu.

ÚvodÚvodná stránka