Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce

Rudolf Baroš

 Rudolf Baroš

Adresa: Muškátova 3, 919 26 Zavar

Tel: 0905 593 383

E-mail: ocu.zavar@stonline.sk

Starosta obce Zavar


 

 

 

Zástupkyňa starostu

Ing. Dana Benešová

Ing. Dana Benešová

Adresa: Budovateľská 12, 919 26 Zavar

Tel: 0905 863 497

E-mail: projekting.bb@gmail.com

Zástupkyňa starostu


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo

Ľubomíra Dobrovodská

 Ľubomíra Dobrovodská

Adresa: Hlavná 49, 919 26 Zavar

Tel: 0949 821 750

E-mail: dobrovodskalubomira@zoznam.sk

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

JUDr. Ján Fančovič

JUDr. Ján Fančovič

Adresa: Hlavná 7,919 26 Zavar

Tel: 0918 344 335

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Ing. Jana Gallová

Ing. Jana Gallová

Adresa: Záhrady 10, 919 26 Zavar

Tel: 0948 023 962

E-mail: jana.gallova@gmail.com

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

Ing. Pavel Hlačina

Ing. Pavel Hlačina

Adresa: Hlavná 144, 919 26 Zavar

Tel: 0948/480 496

E-mail: hlacina@hotmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Ing. Eleonóra Malovcová

Ing. Eleonóra Malovcová

Adresa: Športová 26, 91926 Zavar

Tel: 0903 040 981

E-mail: 56elinor@gmail.com

Poslankyňa obecného zastupiteľstva


 

Ing. Marek Nižnanský

Ing. Marek Nižnanský

Adresa: Mlynská 9, 919 26 Zavar

Tel: 0910 673 123

E-mail: niznansky.m@gmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Ing. Miroslav Roman

Ing. Miroslav  Roman

Adresa: Záhrady 21, 91926 Zavar

Tel: 0908 773 395

E-mail: roman@cemos.sk rosavmir@mail.t-com.sk

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

Bc. Lukáš Sochor

Bc.  Lukáš Sochor

Adresa: Vinohradská 3, 919 26 Zavar

Tel: 0948 134 255

E-mail: lukas.sochor1@gmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva


 

 

 

Kontrolór obce

Imelda Rakúsová

 Imelda Rakúsová

Adresa: Križovany nad Dudváhom 61, 919 24

Kontrolórka obce Zavar


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo

V zmysle zákona SNR č. 369 Zb obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.


 
Rokovací poriadok
 Rokovací poriadok 2015.pdf (8.2 MB) (8.2 MB)

 
Štatút obce Zavar
 Štatút obce Zavar.pdf (314.5 kB) (314.5 kB)

 
Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy
 Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy OBCE ZAVAR.pdf (116.2 kB) (116.2 kB)

 

Pozvánka na zasadanie 10.12.2018

Pozvánka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka