https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Základná škola s materskou školou

Základná škola

Zverejnené 01. 02. 2021

Od januára 2005 tvoria materská i základná škola spoločný právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou, Športová 33, 919 26 Zavar. Jej zriaďovateľom je obec Zavar a štatutárom zriaďovateľa je starosta obce Bc. Lukáš Sochor. V zmysle platnej legislatívy obec vytvára priaznivé podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky. Zabezpečuje pre realizáciu edukačného procesu priestory a materiálno-technické vybavenie, didaktickú techniku, finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

Vedenie školy

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Andrea Mršťáková, tel. č. 033/55 97 101,
e-mail: zakladnaskola.zavar@westcom.sk
Zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ pre ZŠ: PhDr. Silvia Adamcová
Materská škola:  č. 033/55 97 153, e-mail: materskaskola.zavar@westcom.sk
Vedúca ŠKD: Bc. Lenka Antalová

Viac informácií môžete nájsť na https://zszavar.edupage.org