https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Základná škola s materskou školou

Materská škola

Zverejnené 01. 02. 2021

Zavar ako jedna z mála obcí mala materskú školu založenú približne už okolo roku 1887. Jej zakladateľom bol vtedajší gróf Majláth. MŠ bola pomenovaná maďarsky – Ovoda. Výchovnú prácu realizovali mníšky. Neskôr správu prevzala rím. – kat. cirkev. MŠ kapacitne nevyhovovala počtu detí a ani jej interiér a exteriér dostatočne nespĺňali podmienky MŠ.

Z uvedeného dôvodu sa občania rozhodli pre výstavbu novej jednoposchodovej budovy materskej školy. Vďaka veľkému úsiliu a spoluinvestorovi JRD sa v roku 1969 podarilo budovu súčasnej materskej školy odovzdať do užívania.

V roku 2009 sa uskutočnila s finančnou podporou obce čiastočná rekonštrukcia priestorov prízemia a bolo zrekonštruované aj detské ihrisko, ktoré je prístupné i pre verejnosť.

Materská škola je v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod. Usporiadanie denných činností je nasledovné:

ČAS:               ČINNOSŤ:
 6:30 príchod detí, hry a hrové činnosti, skupinové edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, desiata, hygiena, edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, hygiena
 10:00 pobyt vonku s plánovaným zameraním – pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity
 11:45 hygiena, obed, hygiena, odpočinok (spánok, plnohodnotná náhradná činnosť pre deti bez potreby spánku)
 14:30 – 16:30 hygiena, olovrant, hygiena, edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, schádzanie a preberanie detí, hry podľa voľby detí až do odchodu domov

 

 

logo Ms Zavar.jpg

Do materskej školy bolo v školskom roku 2010/2011 prijatých 64 detí, ktorým je poskytnutá výchova a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu s názvom Poď ty so mnou, ja s tebou, poďme všetci spolu smiať sa, hrať, spoznávať svet a pripraviť sa na život aj školu.
Pod vedením povereného zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ Bc. Daniely Krištofovej vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť v 1. triede pani učiteľky Bc. Daniela Krištofová a Katarína Šimlaštíková, v 2. triede Bc. Zuzana Ďurišová v 3. triede Janka Čerňanská a Zuzana Kačmaríková. Rok pred plnením povinnej školskej dochádzky má 30 detí. Materská škola sa v rámci profilácie snaží priblížiť deťom ľudové zvyky a tradície, podnietiť záujem detí o tradičné remeslá a utvárať pozitívny vzťah k regionálnemu folklóru. Viesť deti k zdravému životnému štýlu a usilovať sa o ich zdravý a bezpečný život – zaradením pohybových aktivít, zameraním sa na zdravú výživu – starostlivosťou o osobné zdravie a poznanie svojho tela (materskej škole bol v roku 2005 udelený certifikát školy podporujúcej zdravie). Environmentálnu výchovu a prírodovedné vzdelávanie realizovať nielen ako proces smerujúcu k ochrane prírody a životného prostredia, ale ako smerovanie k trvalej udržateľnosti prostredníctvom priamej, aktívnej skúsenosti detí. V tomto školskom roku je zapojená do celonárodných projektov Ekologická stopa, Bezpečná škôlka, Naturáčikove dobrodružstvá, Slniečkové deti, Nučme deti hrať sa zdravo LOGICO Primo, Nahlas o pneumokokoch.

O spokojnosť detí sa starajú i prevádzkoví zamestnanci. Pani školníčka Ivana Vallová, pani upratovačka Emília Žilleová, hlavná kuchárka Monika Antalová a pomocná kuchárka Jarmila Kovačičová.

 

Vedenie školy

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Andrea Mršťáková, tel. č. 033/55 97 101,
e-mail: zakladnaskola.zavar@westcom.sk
Zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ pre ZŠ: PhDr. Silvia Adamcová
Poverený zástupca riad. ZŠ s MŠ pre MŠ:: Bc. Zuzana Ďurišová, tel. č. 033/55 97 153, e-mail: materskaskola.zavar@westcom.sk
Vedúca ŠKD: Bc. Lenka Antalová

Viac informácií môžete nájsť na https://zszavar.edupage.org