Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana úrody pred požiarmi

SÚBOR
Dátum: 27.06.2024
Autor: Andrea Trubačová
Táto novinka bude 31.08.2024 stiahnutá z webu.
Počet videní: 164
4 min. čítania

Ochrana úrody pred požiarmi

V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilnín medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov
patrí nedbalosť a neopatrnosť dospelých, úmyselné zapálenie neznámou osobou a iné prevádzkovo - technické
poruchy.
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je podľa § 4 písm. b) zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinná zabezpečiť najmä plnenie opatrení
na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Príslušné
opatrenia na splnenie danej požiadavky sú rozpracované vo vyhláške MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších predpisov.
Pri zabezpečovaní a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu úrody pred požiarmi
je potrebné vychádzať z ustanovení a požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti ochrany pred
požiarmi, ako aj z tejto informácie.
Na príprave a realizácii všetkých prijatých a uložených protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu úrody pred
požiarmi sa musia podieľať všetky zainteresované zložky tak, aby bola zabezpečená ich čo najvyššia efektívnosť
a účinnosť, t.j. vlastníci, správcovia a všetci užívatelia poľnohospodárskej pôdy v úzkej spolupráci a súčinnosti s
orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou, ako aj s ďalšími spoločenskými
a záujmovými združeniami.
Na dôsledné zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi je potrebné na úrovni obcí realizovať najmä tieto opatrenia:
1. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
2. preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutočným stavom, ako aj preveriť
činnosť ohlasovní požiarov v obci,
3. prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany úrody pred požiarmi v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi,

4. vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov, ak ide o vlastníkov obhospodarujúcich poľnohospodársku pôdu, u ktorých sa nevykonáva
štátny požiarny dozor príslušníkmi okresného riaditeľstva HaZZ,
5. zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu úrody pred
požiarmi. Pri plnení tejto úlohy spolupracovať s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou,
ako aj s ďalšími záujmovými združeniami. Pri suchom a horúcom počasí využívať vo zvýšenej miere miestne
rozhlasy na vysielanie relácií zameraných na ochranu úrody pred požiarmi.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ochrana úrody pred požiarmi v roku 2024 - opatrenia_DEN202400029470 Veľkosť: 107.6 kB Formát: pdf Dátum: 27.6.2024