Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Skladovo výrobná hala - MABIAVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 297-1.PDF 297-1.PDF (563.5 kB)
Súbor na stiahnutie 297-príloha.PDF 297-príloha.PDF (785.5 kB)

 
 

Informácie o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania, obecných zabíjačkách a postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Príloha č 1.pdf Príloha č 1.pdf (95.2 kB)
Súbor na stiahnutie Príloha č 2.pdf Príloha č 2.pdf (60.9 kB)

 
 

Informácia k podaniu daňového priznania na zdaňovacie obdobie rok 2019Vytlačiť
 

   Uvedená informácia sa týka občanov u ktorých nastala zmena pri:

  -  vzniku daňovej povinnosti  /kúpa, predaj, darovanie nehnuteľnosti alebo pozemku/

  - zániku daňovej povinnosti  /odpredaj nehnuteľnosti alebo pozemku/

  - zmene  / napr. využitie nehnuteľnosti na iný účel/

  - ak ste sa stali dedičom vyplýva Vám povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti  na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 -  vzniku a zániku daňovej povinnosti psa chovaného v domácnosti, ktorý dovŕšil vek viac ako 6 mesiacov /ak ho vlastník alebo držiteľ nadobudol, prípadne ho už nevlastní/ uvedené treba uviesť v daňovom priznaní alebo čiastkovom daňovom priznaní na zdaňovacie obdobie r. 2019  

Občan je povinný zo zákona uvedené skutočnosti oznámiť  správcovi dane podaním daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania v termíne do 31.01.2019.

Zároveň Vás, žiadame o oznámenie počtu členov domácnosti, ak nastala zmena oproti roku  2018.  

 

Miestne dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad a káblovú televíziu na rok 2019 sa platia od 1.3.2019

                                                                                    

                                                                                                Bc. Lukáš Sochor

                                                                                                  starosta obce


 
 

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Výzva ZSE.PDF Výzva ZSE.PDF (330.9 kB)

 
 

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanejVytlačiť
 

Registračný formulár RegFarm2015.pdf RegFarm2015.pdf (109 kB)
Súbor na stiahnutie Tabuľka č.1.pdf Tabuľka č.1.pdf (91.2 kB)
Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2018/1669 Vyk. rozhodnutie 2018 - 1669.pdf Vyk. rozhodnutie 2018 - 1669.pdf (364.1 kB)

 
 

ZBERNÝ DVOR ZAVARVytlačiť
 

Zberný dvor.png

 

Názov projektu: Zberný dvor Zavar

Kód projektu v ITMS2014+ : 310011B514

Miesto realizácie projektu – Zavar

kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu "Zberný dvor Zavar" je vybudovanie novodobého systému zberného dvora v intraviláne obce Zavar na pozemkoch vlastnených obcou. Zberný dvor bude slúžiť na separáciu a uskladnenie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov na 1705m2 ploche. Potreba jeho vybudovania vznikla na základe legislatívnych požiadaviek a na základe pozitívneho prístupu predstaviteľov obce a obyvateľov obce k životnému prostrediu. V areáli zberného dvora bude umiestnených 9 kusov závesných vaňových kontajnerov o objeme 5m3, 7m3 a 10m3. Ďalej je súčasťou projektu obstaranie 500 kusov 120 l zberných nádob a 50 kusov 1100 l nádob, ktoré budú rozmiestnené po celom území obce na zber KO podľa § 81 odsek 5, na jedlé oleje a tuky (20 01 25), šatstvo (20 01 10) a textílie (20 01 11), ktoré sa priebežne budú zbierat v zbernom dvore pri odvoze na zrecyklovanie. Jedná sa o zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktoré znáša obec. Predmetom projektu je aj nákup zberového vozidla s príslušenstvom. Príslušenstvo vozidla v prípade predmetného projektu predstavuje čelný nakladač, jednoosí traktorový náves, reťazoví nosič kontajnerov a mobilný štiepkováč (drvič). Na prehľadnú evidenciu komodít je predmetom projektu navrhnutá aj váha. Pre zabezpečenie prevádzky zberného dvora, ako aj celého separovaného zberu v obci bude vytvorené pracovné miesto na zabezpečenie prevádzky zberného dvora a zvoz a separáciu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Predmetom projektu je aj zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, ktorým bude zapojených 2000 osôb do 4 informačných a propagujúcich aktivít v oblasti odpadového hospodárstva a projektu. Informovačné aktivity zrealizované prostredníctvom projektu budú internetová stránka, obecný rozhlas, TV spoty v obecnej televízii a publicita a informovanosť v obecných novinách, ktorý vychádza raz za dva mesiace. Všetky aktivity budú prebiehať počas celej realizácie projektu.

Celková dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov

Zoznam odpadov, ktoré môžete odovzdať na zberových dvoroch (podľa § 81 odsek 5, v znení - Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec.):

• zmiešané odpady zo stavieb demolácií


• zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

• drevo


• textílie, šatstvo


• kovy


• biologicky rozložiteľný odpad

• zmesový komunálny odpad

• objemný odpad

Hlavným dôvodom vybudovania a prevádzkovania zberného dvora na území obce Zavar je zabezpečovanie permanentného zvyšovania podielu vyseparovaných zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Tento cieľ zároveň podporuje zefektívňovanie systémov separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne a napĺňania Zákona č. 79/2015 o odpadoch.
Zberný dvor obce Zavar je vhodne urbanisticky umiestnený na parcelách 116/1 a 195/41, ktoré vlastní obec čo umožní obyvateľom obce jednoduchý prístup. Navrhovaným projektom bude vybudovaný fungujúci systém nakladania s odpadom a vytvorenie zberného dvora pre zhromažďovanie vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a zabezpečenie distribúcie jednotlivých komodít koncovým odberateľom – zhodnocovateľom.


 
 
Položky 11-20 z 22

Oznamy obce Zavar

Autobusový zájazd - Finále Bestrent Cupu Vytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje priaznivcom a fanúšikom futbalu, že na Finále Bestrent Cupu medzi  OŠK Zavar -  OŠK Dubovany, 

ktoré sa koná v sobotu 25.5.2019 o 17:30 hod. na štadióne A. Malatinského sa uskutoční autobusový zájazd.

Odchod autobusu z pred Kultúrneho domu bude o 16:00 hod.

V prípade záujmu je potrebné sa telefonicky prihlásiť na tel. čísle 0911 597 120.

 

 

futhbal.jpg


 
 

DEŇ DETÍ 2019Vytlačiť
 

Obecný úrad v Zavare v spolupráci s DHZ Zavar, PZ Háj Zavar a spoločenstvom mladých srdečne pozýva deti, rodičov a všetkých občanov

na "DEŇ DETÍ 2019"

v nedeľu, 2.6.2019, o 15:00 hod. v areáli OŠK Zavar.

Pre deti je pripravený animačný program, jazda na poníkovi, nafukovací hrad maskoty a iné.

Taktiež je pripravené chutné občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu úča17sk_3.jpgsť!


 
 

COUNTRY HODY 7.júna 2019Vytlačiť
 

country hody-page-001.jpg


 
 

Odpis stavu plynomerov Vytlačiť
 

Pošta Zavar oznamuje občanom, že
poverený pracovník bude v obci od 06.05.2019 vykonávať
odpis stavu plynomerov v domácnostiach.

Preto Vás prosíme, aby ste sprístupnili odberné miesta a dali dolu kryty 

z plynomerov.

 

odpis plynu.jpg


 
 
Položky 11-20 z 22

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

Za obsah zodpovedá
webmaster

„FIT KIDS“

Každá streda „Cvičenie je zábava“ pre deti od 5 rokov-11 rokov v čase
od 16:30 hod-17:30 hod v telocvični obce Zavar.

! Pre Zavarské deti zadarmo !

„Je to zábavné „

„Buduje to zručnosti“

„Je to akčné“

„Rozžiari to detské úsmevy“

Predmetom je zlepšenie kondičných a koordinačných schopností pomocou pohybových hier,ktoré sú priamo začlenené v tréningových jednotkách tanca,džuda,gymnastiky,atletiky,tenisu a futbalu.

ÚvodÚvodná stránka