https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
14/2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 811 09 Bratislava DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K220-222-13 zo dňa 14.08.2018 Aktualizácia vzoru zmluvy 50 868,08 € 13. 01. 2023
13/2023 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava Zmluva č.69/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času Trnava 215,08 € 08. 02. 2023
12/2023 b3k production s.r.o., Vajanského 6, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Vystúpenie hudobnej skupiny Bystrík banda 28.1.2023 3 000 € 28. 01. 2023
11/2023 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 250 € 28. 01. 2023
10/2023 Zavarský ľudový cech ( občianske združenie) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 2 800 € 28. 01. 2023
9/2023 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Zavar, Hlavná 16, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 14 000 € 25. 01. 2023
8/2023 SORA (občianske združenie), Budovateľská 9, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 2 800 € 25. 01. 2023
7/2023 Poľovné združenie HÁJ, Hlavná 123, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 5 100,- € 25. 01. 2023
6/2023 Dobrovoľný hasičský zbor v Zavare, Pažitná 6, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 2 400 € 25. 01. 2023
5/2023 ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Pažitná 8, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 3 000 € 25. 01. 2023
4/2023 Obecný športový klub Zavar, Športová 31, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 28 000 € 25. 01. 2023
3/2023 Klub seniorov pri Obecnom úrade v Zavare Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 2 200 € 25. 01. 2023
2/2023 Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistná zmluva č. 2408849090 Poistenie majetku - didaktické pomôcky 119,04 € 19. 01. 2023
1/2023 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 74/2021 Dom Nádeje Zavar Navýšenie ceny za dielo z dôvodu nárastu cien za materiál 144 765,60 € 13. 01. 2023
NHM 2/2023 Ing. Rastislav Lančarič Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 06. 01. 2023
NHM 1/2023 Jozef Racek Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 06. 01. 2023
N2/2023 CORSIDUS, s.r.o., Starohájska 436/1, 917 01 Trnava Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. N2/2023 Prenájom nebytových priestorov (lekáreň) 28. 12. 2022
N 9/2018 – Dodatok č. 1 PREVENTÍVA s.r.o., Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. N9/2018 Zlúčenie spoločnosti 23. 12. 2022
N 1/2023 Shani Fejzulai, Kasárenská 963/12, 926 01 Sereď Zmluva o nájme nebytových priestorov č. N 1/2023 Prenájom nebytových priestorov (cukráreň) 22. 12. 2022
47/2022 Marcela Laiferová Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie: Vianočný koncert 1 200 € 22. 12. 2022
46/2022 Poľnohospodárske družstvo Zavar, Mlynská 8, 919 26 Zavar Dodatok č. 1 k Zmluve č. 966 o nájme poľnohospodárskych pozemkov Zmena výmery pozemkov a ceny nájomného 22. 12. 2022
45/2022 Martin Maňura - Kamenárstvo Zmluva o dielo č. 45/2022 Žulový pomník 3 500 € 22. 12. 2022
NHM 58/2022 Róbert Križan Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 14. 12. 2022
44/2022 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 45/2021/OSaP Preájom nehnuteľností registra C, parcela č. 240/9 a 249/1 - zmena doby nájmu