https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
5/2022 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Zmluva o dielo Rekonštrukcia rozbehovej dráhy a doskočiska v ZŠ 9180 € 16. 03. 2022
NHM 7/2022 Igor Lefko Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 26. 02. 2022
NHM 6/2022 Jarmila Slávičková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 24. 02. 2022
NHM 5/2022 Jozef Sobota Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 19. 02. 2022
NHM 4/2022 Daša Moncmanová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 17. 02. 2022
NHM 3/2022 Michal Horváth Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 10. 02. 2022
4/2022 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Zmluva o pripojení do distribučnej siete Pripojenie odberného miesta - plyn 157,66 € 24. 02. 2022
3/2022 Západoslovenská distrubučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elek. zariadenia žiadateľa do distrib. sústavy Pripojenie odberného miesta 16,78 € 15. 02. 2022
NHM 2/2022 Lýdia Vojtechová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 21. 01. 2022
NHM 1/2022 Katarína Herzigová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 13. 01. 2022
NHM 66/2021 Románová Mariana Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 10. 12. 2021
NHM 65/2021 Alica Sekerová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 30. 11. 2021
NHM 64/2021 Miriam Roščáková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 13. 11. 2021
2/2022 Ľuboš Jamrich Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 61/2020 - Predaj obecného pozemku CKN par. č. 195/80 o výmere 10 m2 Predaj obecného pozemku par. č. 195/80 o výmere 10 m2 10 € 20. 01. 2022
1/2022 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 225 € 14. 01. 2022 16. 03. 2022
84/2021 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2021142 Úprava práv a povinností pri pomoci psom v núdzi 15. 01. 2022
83/2021 Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2020142KAOS o odchyte a umiestnení túlavých zvierat do karanténnej stanice Ukončenie zmluvy 15. 01. 2022
82/2021 Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy č. 461-9006130 Poistenie budov obce Zavar 04. 01. 2022
NHM 63/2021 Jozef Jaťti Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 30. 12. 2021
NHM62/2021 Pavel Hrotko Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 30. 12. 2021
NHM 61/2021 Pavel Hrotko Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 30. 12. 2021
NHM 60/2021 Jozef Mihálik Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 30. 12. 2021
NHM 59/2021 Viera Mrenová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 30. 12. 2021
79/2021 Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 350 € 23. 12. 2021