https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
NHM 15/2022 Peter Bošácky Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 24. 05. 2022
NHM 14/2022 Magulová Eva Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 19. 05. 2022
21/2022 RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 21.3.2019 o poskytovaní audítorských služieb Rozsah prác a cena 1 236,89 € 24. 05. 2022
20/2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava Dodatok č.1 k zmluve č. CO-66/2009 o výpožičke hnuteľného majetku štátu Zmena hodnoty výpožičky na základe inventarizácie k 31.12.2021 12. 05. 2022
19/2022 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 19-2022_Zmluva č.322 0168 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dotácia z DPO SR 3 000 € 06. 05. 2022
NHM 13/2022 Viktor Sloboda Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 26. 04. 2022
NHM 12/2022 Štefan Pažitný Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 03. 05. 2022
16/2022 SORA (občianske združenie), Budovateľská 9, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Doplnenie - vypustenie bodov podľa legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve 2 200 € 28. 04. 2022 31. 12. 2022
18/2022 Zavarský ľudový cech ( občianske združenie) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 2 800 € 23. 04. 2022
17/2022 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Zavar, Hlavná 16, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 24 000 € 23. 04. 2022
15/2022 Poľovné združenie HÁJ, Hlavná 123, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 6 300 € 23. 04. 2022
14/2022 Dobrovoľný hasičský zbor v Zavare, Pažitná 6, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 2 400 € 23. 04. 2022
13/2022 ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Pažitná 8, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 3 000 € 21. 04. 2022
12/2022 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 225 € 14. 04. 2022 14. 06. 2022
11/2022 Obecný športový klub Zavar, Športová 31, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 25 120 € 09. 04. 2022
10/2022 Klub seniorov pri Obecnom úrade v Zavare Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 2 200 € 09. 04. 2022
NHM 11/2022 Jana Raceková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 09. 04. 2022
NHM10/2022 Helena Rumanová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 09. 04. 2022
9/2022 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Pripojenie odberného miesta - elektrina 213,30 € 06. 04. 2022
8/2022 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava Zmluva č.340/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času Trnava 108,57 € 06. 04. 2022
7/2022 Rímska únia rádu sv. Uršule, Uršulínska 3, 812 04 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času Trnava 108,57 € 02. 04. 2022
NHM 9/2022 Mária Danišová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 17. 03. 2022
NHM 8/2022 Miloš Málik Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 17. 03. 2022
6/2022 Ing. arch. Kristína Staněková, Kornela Mahra 6, 917 08 Trnava Zmluva o poskytnutí služby Vypracovanie projektovej dokumentácie - ZŠ Zavar - Pavilón I. stupňa 14 000€ 16. 03. 2022