https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
26/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 1 700 € 13. 04. 2021
28/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.18-2021 Zateplenie časti strešného plášťa Kultúrneho domu v Zavare 762 € 13. 04. 2021
21/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Výmena podhľadov a svietidiel v sále Kultúrneho domu Zavar 35 742 € 10. 04. 2021
23/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Realizácia diela - Dom tradícií 148 868,42 € 02. 04. 2021
22/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Darovacia zmluva 400 kusov ESY01 antibakteriálnych bavlnených rúšok 0 € 26. 03. 2021
20/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia požičiavateľa o skončení 0 € 18. 03. 2021
19/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov a s drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi v areáli spoločnosti Groupe PSA Slovakia, s.r.o. 0 € 18. 03. 2021
18/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Zateplenie časti strešného plášťa Kultúrneho domu v Zavare 35 696,82 € 12. 03. 2021
17/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok č.8 k zmluve o dielo č.03/2018 - Rekonštrukcia športového areálu Naviac práce 18 989,76 € 04. 03. 2021
16/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok č.7 k zmluve o dielo č.03/2018 - Rekonštrukcia športového areálu Zmena termínu ukončenia 0 € 04. 03. 2021
15/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok č.6 k zmluve o dielo č.03/2018 - Rekonštrukcia športového areálu Naviac práce 22 703, 72 € 04. 03. 2021
14/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Kúpna zmluva č. 3/2021/OSaP Predaj obecného majetku par. č. 281/547 o výmere 28 m2 64,96 € 04. 03. 2021
13/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.9919475731 Verejná telefónna služba 45,99 € 25. 02. 2021
12/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Kúpna zmluva č.9928294058 Telco PH 895 IDN 1 € 25. 02. 2021
11/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Kúpna zmluva č.9928294059 Telco PH 895 IDN 1 € 25. 02. 2021
10/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena "in personam" 500 € 23. 02. 2021
9/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Kúpna zmluva Predaj obecného majetku 575 € 23. 02. 2021
7/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Architektonická štúdia - Pavilón I. stupňa Základnej školy Zavar 6 000 € 20. 02. 2021
2/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy Základnej školy v obci Zavar vrátane zatepľovania 4 850 € 20. 02. 2021
8/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 150 € 06. 02. 2021
NHM 1/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 02. 02. 2021
6/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 550 € 29. 01. 2021
5/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 ZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001295-001 Prenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu 0 € 26. 01. 2021
4/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o zabezpečení a realizácií výroby a vysielania informácií Výroba a šírenie videotextových informačných stránok (2 strany) a 6 informačných príspevkov do 2 minút 395 € 22. 01. 2021