https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
12/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Kúpna zmluva č.9928294058 Telco PH 895 IDN 1 € 25. 02. 2021
11/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Kúpna zmluva č.9928294059 Telco PH 895 IDN 1 € 25. 02. 2021
10/2021 Anja, spol. s.r.o., Opavská 18/A/6543, 831 01 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena "in personam" 500 € 23. 02. 2021
9/2021 – neplatná Mgr. Elena Majtánová a Ladislav Majtán, Hlavná 48, 919 26 Zavar Kúpna zmluva Predaj obecného majetku 575 € 23. 02. 2021
7/2021 Ing. arch. Kristína Staneková, Kornela Mahra 6, 917 08 Trnava Zmluva o dielo Architektonická štúdia - Pavilón I. stupňa Základnej školy Zavar 6 000 € 20. 02. 2021
2/2021 Ing. arch. Radovan Daniel, Hospodárska 57, 917 00 Trnava Zmluva o dielo Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy Základnej školy v obci Zavar vrátane zatepľovania 4 850 € 20. 02. 2021
8/2021 Uninon poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 150 € 06. 02. 2021
NHM 1/2021 Peter Šturdík, Vančurova 8, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 02. 02. 2021
6/2021 Uninon poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 550 € 29. 01. 2021
5/2021 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001295-001 Prenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu 0 € 26. 01. 2021
4/2021 Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení a realizácií výroby a vysielania informácií Výroba a šírenie videotextových informačných stránok (2 strany) a 6 informačných príspevkov do 2 minút 395 € 22. 01. 2021
1/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Zmluva o dielo Odstránenie pôvodného a realizácia nového betónového sokla pri tenisových kurtoch - ŠA Zavar 4 421,78 € 22. 01. 2021