https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
40/2023 Peter Deket , Sadová 650/1, Veľké Kostolany Zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu Prenájom kultúrneho domu 2.6.2023 500 € 02. 06. 2023
39/2023 FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Dodatok k zmluve č. S99T100003 o zvoze a skládkovaní odpadu Zvýšenie miery inflácie 25. 05. 2023
NHM 4/2023 Eva Stančiaková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom na 10 rokov 5 € 20. 05. 2023
38/2023 MERAX SK s.r.o. Zmluva o dielo (Dom služieb Zavar - Nútené teplovzdušné vetranie s chladením) Realizácia diela - Nútené teplovzdušné vetranie s chladením 110 377,20 € 20. 05. 2023
37/2023 FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov Odber použitých jedlých olejov a tukov 16. 05. 2023
36/2023 FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č.23030501 Odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 92,88 € 04. 05. 2023 16. 05. 2023
35/2023 DigiDay Czech s.r.o., 1.mája 481/16, Mariánské Hory, Ostrava Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu Servis, servisná podpora pre elektronickú úradnú tabuľu 13. 05. 2023
34/2023 DigiDay Czech s.r.o., 1.mája 481/16, Mariánské Hory, Ostrava Zmluva o dielo Vonkajšia elektronická tabuľa KIOSK STAND 55" 11940 € 13. 05. 2023
33/2023 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva č. 323 0181 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000 € 04. 05. 2023
32/2023 Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistná zmluva č. 2408984507 Havarijné poistenie - Partner/Dacia 351,02 € 29. 04. 2023
31/2023 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Zaradenie motorového vozidla - PZP - Partner / Dacia Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 122,88 29. 04. 2023
30/2023 STAVLINE s.r.o. Družstevná 4D, 919 61 Ružindol, MAR´CO Inv., s.r.o., 9. mája, 917 02 Trnava Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s prevádzkovo súvisiacimi vodnými stavbami Udelenie povolenia stavebníkom na napojenie plánovanej vodnej stavby 0 20. 04. 2023
29/2023 STAVLINE s.r.o. Družstevná 4D, 919 61 Ružindol, MAR´CO Inv., s.r.o., 9. mája, 917 02 Trnava Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - IBV 29 RD Zavar, Sadová ulica - SO 501 Splašková kanalizácia Kúpa stavby verejnej splaškovej kanalizácie 1 € 20. 04. 2023
28/2023 STAVLINE s.r.o. Družstevná 4D, 919 61 Ružindol, MAR´CO Inv., s.r.o., 9. mája, 917 02 Trnava, Anton Svíba, Trnava Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - IBV 29 RD Zavar, Sadová ulica - SO 01 Komunikácie a inžinierske siete-Lokalita B4 Kúpa pozemkov v kat. území Zavar 1 € 20. 04. 2023
26/2023 Spoločnosť pre zmysluplný život, Odbojárska 25, 917 01 Trnava Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 660 € 19. 04. 2023
27/2023 ZA HORIZONTY, o. z., Popradskej brigády 5233/26, 058 01 Poprad Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Prenájom priestorov kultúrneho domu Zavar 500 € 12. 04. 2023
NHM 3/2023 Tomáš Kúdela Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom na 10 rokov 3 € 05. 04. 2023
N12/2023 Mário Prelovský, Košárska 220/9, 919 26 Zavar Zmluva o prenájme nebytových priestorov N12/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023
N11/2023 REDIN-DENT, s.r.o. Seredská 84, 917 05 Trnava Zmluva o prenájme nebytových priestorov N11/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023
N10/2023 PREVENTÍVA s.r.o Maxima Gorkého 2037/80 917 02 Trnava Zmluva o prenájme nebytových priestorov N10/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023
N9/2023 MUDr. Černá, s.r.o., Ľ. Zúbka 3347/17, 920 01 Hlohovec Zmluva o prenájme nebytových priestorov N9/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023
N8/2023 Denisa Melicherová - Kozmetický salón Sandra Zmluva o prenájme nebytových priestorov N8/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023
N7/2023 Jana Trubačová, Mlynská 5, 919 26 Zavar Zmluva o prenájme nebytových priestorov N7/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023
N6/2023 Daniela Krajčovičová, Zdravotnícka 1, 919 26 Zavar Zmluva o prenájme nebytových priestorov N6/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31. 03. 2023