https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2021

Zverejnené 19. 11. 2021

3/2021

VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zavar
Zverejnené 26. 10. 2021

2/2021

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné o...
Zverejnené 29. 09. 2021

1/2021

VZN č. 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ško...
Zverejnené 27. 09. 2021

Návrh 1/2021

Návrh VZN č.1/2021 o udeľovaní Čestného občianstva obecných vyznamenaní a cien obce Zavar