https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Všeobecné záväzné nariadenia

Zverejnené 30. 11. 2022

VZN č. 4/2022

o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Zavar
Zverejnené 30. 11. 2022

VZN č. 3/2022

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,...
Zverejnené 30. 11. 2022

VZN č. 2/2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 20...
Zverejnené 19. 11. 2021

4/2021

VZN č. 4/2021 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Zavar v čase ...
Zverejnené 19. 11. 2021

3/2021

VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zavar
Zverejnené 26. 10. 2021

2/2021

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné o...
Zverejnené 29. 09. 2021

1/2021

VZN č. 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ško...
Zverejnené 27. 09. 2021

Návrh 1/2021

Návrh VZN č.1/2021 o udeľovaní Čestného občianstva obecných vyznamenaní a cien obce Zavar
Zverejnené 12. 02. 2021

8/2019

Dodatok č.1 k VZN 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhr...
Zverejnené 12. 02. 2021

7/2019

VZN č.7/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce...
Zverejnené 12. 02. 2021

6/2019

VZN č.6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce...
Zverejnené 12. 02. 2021

5/2019

VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od...
Zverejnené 12. 02. 2021

4/2019

Dodatok č.2 k VZN 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov šk...
Zverejnené 12. 02. 2021

3/2019

VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastkovú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školsk...
Zverejnené 12. 02. 2021

2/2019

VZN č.2/2019 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok
Zverejnené 12. 02. 2021

1/2019

Dodatok č.2 k VZN č.9/2016 o určení názvov ulíc v obci Zavar
Zverejnené 20. 11. 2020

6/2020

VZN č.4/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce...
Zverejnené 20. 11. 2020

5/2020

Dodatok č.1 k VZN č.7-2019 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlo...
Zverejnené 19. 11. 2020

4/2020

VZN č.3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od...
Zverejnené 16. 11. 2020

3/2020

Dodatok č.3 k VZN č.3 2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov ...
Zverejnené 17. 08. 2020

2/2020

VZN č.2/2020 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok