https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2021/01/output-onlinejpgtools.jpg

Samospráva

Zverejnené 29. 09. 2021

2/2021

Návrh VZN č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady...
Zverejnené 27. 09. 2021

1/2021

Návrh VZN č.1/2021 o udeľovaní Čestného občianstva obecných vyznamenaní a cien obce Zavar
Zverejnené 12. 02. 2021

8/2019

Dodatok č.1 k VZN 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhr...
Zverejnené 12. 02. 2021

7/2019

VZN č.7/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce...
Zverejnené 12. 02. 2021

6/2019

VZN č.6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce...
Zverejnené 12. 02. 2021

5/2019

VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od...
Zverejnené 12. 02. 2021

4/2019

Dodatok č.2 k VZN 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov šk...
Zverejnené 12. 02. 2021

3/2019

VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastkovú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školsk...
Zverejnené 12. 02. 2021

2/2019

VZN č.2/2019 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok
Zverejnené 12. 02. 2021

1/2019

Dodatok č.2 k VZN č.9/2016 o určení názvov ulíc v obci Zavar
Zverejnené 02. 02. 2021

Starosta obce

Bc. Lukáš Sochor je štatutárnym orgánom obce Zavar počas volebného obdobia 2018 - 2022.