https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2021/01/output-onlinejpgtools.jpg

Samospráva

Zverejnené 30. 11. 2022

VZN č. 4/2022

o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Zavar
Zverejnené 30. 11. 2022

VZN č. 3/2022

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,...
Zverejnené 30. 11. 2022

VZN č. 2/2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 20...