https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – CTPark Trnava

Zverejnené 23. 05. 2022

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
SO 01 Prekládka areálového rozvodu plynu

Obec_Zavar_77619_2022_Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – CTPark Trnava

Obec_Zavar_77619_2022_Priloha – Žiadosť o stavebné povolenie

Zverejnené: 23.05.2022

Zvesené: do nadobudnutia právoplatnosti