https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Výzva na voľby členov rady školy

Zverejnené 12. 06. 2023

Výzva na voľby členov rady školy

 Obec Zavar, zastúpená starostom obce Bc. Lukášom Sochorom, v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR. č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                    vyhlasuje

                                                   V Ý Z V U

na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou  školu v Zavare.

V súlade s ustanovením  § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 11 v zložení:

 

  • jeden volený zástupca pedagogických zamestnancov MŠ,
  • jeden volený zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ,
  • jeden volený zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ,
  • dvaja volení zástupcovia rodičov detí MŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy,
  • dvaja volení zástupcovia rodičov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

 

Voľby členov rady školy zabezpečí v zmysle príkazu starostu obce osoba poverená riadením školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. Zároveň zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ v Zavare a rodičov detí o tejto skutočnosti.

 

O delegovaní zástupcov obce Zavar v počte štyria členovia rozhodne zriaďovateľ.

 

V Zavare, 9. júna 2023                                           Bc. Lukáš Sochor                                                                                                                                    starosta obce

Výzva – súbor na stiahnutie