https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Štátna veterinárna a potravinová správa – opatrenia

Zverejnené 08. 09. 2021

Informácia o nariadených mimoriadnych núdzových opatreniach zameraných na kontrolu a eradikáciu moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 3.8.2021. Mimoriadne núdzové opatrenia zostávajú v platnosti do odvolania.

Chovateľom  ošípaných ( komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy )
N A R I A Ď U J E M
bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a v reštrikčných pásmach podľa časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie ( EÚ) 2021/605 a v nárazníkovej zóne zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie a zabezpečiť odvoz kadáverov do spracovateľského podniku,

 1. bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a príslušnej RVPS,
 2. ošípané držať v uzatvorených priestoroch,
 3. nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané,
 4. zákaz skrmovania kuchynských odpadov,
 5. zákaz skrmovania zeleného krmiva v oblastiach s potvrdeným výskytom AMO u diviačej zveri,
 6. premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných),
 7. vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom,
 8. vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa,
 9. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu ( priestoru ustajnenia v nekomerčných chovoch), evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov( komerčné chovy),
 10. skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
 11. skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím,
 12. viesť zoznam chovateľov, ktorým boli predané ošípané,
 13. mať vypracovaný a príslušnou RVPS schválený „Plán ochrany chovu pred zavlečením AMO“ (komerčné chovy),
 14. vykonávať pravidelnú dezinfekciu dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov,
 15. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, prezliekanie, dezinfekcia používaných nástrojov, zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov chovu ošípaných  ( nekomerčné chovy),
 16. nakupovať ošípané výhradne od registrovaných chovateľov a mať o tom doklad
  (nekomerčné chovy),
 17. dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie chovov ošípaných od 1 kusa chovanej ošípanej.