https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Renáta Jankovičová

Zverejnené 24. 06. 2022

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Renáta Jankovičová

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať  v termíne:
od 24.06.2022 do 12.07.2022.

V Zavare, dňa  24.06.2022
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce