https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Petar PETROVIC

Zverejnené 21. 06. 2022

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Petar PETROVIC

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať  v termíne:
od 21.06.2022 do 11.07.2022.

V Zavare, dňa  21.06.2022
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce