https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Martin MIHOK

Zverejnené 22. 09. 2021

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Martin MIHOK

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:
od 22.09.2021 do  11.10.2021.
V Zavare, 22.9.2021
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce