https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Iveta MINÁRIKOVÁ, Stojan ZEČEVIC, Viktor TRAJANOVSKI

Zverejnené 16. 09. 2022

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Iveta MINÁRIKOVÁ, Stojan ZEČEVIC, Viktor TRAJANOVSKI

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:
od 16.09.2022 do  4.10.2022.

V Zavare, dňa  16.09.2022