https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Iveta ČUTRÍK

Zverejnené 13. 03. 2023

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Iveta Čutrík

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:
od 13.03.2023 do  31.03.2023.

V Zavare, dňa  13.03.2023