https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre: Emília HRIČOVSKÁ, Milorad DUJIN, Ionel PERDEVARA, Radovan ABRADI

Zverejnené 27. 04. 2021

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y – prebraté dňa 20.4.

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Emília HRIČOVSKÁ

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 27.04.2021 do  15.05.2021.

 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y –

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Milorad DUJIN

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 27.04.2021 do  15.05.2021.

 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Ionel PERDEVARA

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 27.04.2021 do  15.05.2021.

 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y – prebraté dňa 30.4.

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Radovan ABRADI

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 27.04.2021 do  15.05.2021.