https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Dorde PAUNOVIC

Zverejnené 11. 11. 2021

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Dorde PAUNOVIC

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od  11.11.2021   do   29.11.2021             

V Zavare, dňa 11.11.2021
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce