https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre: Ionel PERDEVARA a Márius KARASIEWICZ

Zverejnené 12. 02. 2021

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y – Prevzaté dňa 19.2.2021

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Dominik HARNÚŠEK

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 12.02.2021 do  02.03.2021.

 

O Z N Á M E N I E O U L O Ž E N Í Z Á S I E L K Y –

Obec Zavar v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Ionel PERDEVARA

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 12.02.2021 do 02.03.2021.

 

O Z N Á M E N I E O U L O Ž E N Í Z Á S I E L K Y –

Obec Zavar v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Márius KARASIEWICZ

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 12.02.2021 do 02.03.2021.