https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre: Daniel Emilian BABU

Zverejnené 27. 05. 2021

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Daniel Emilian BABU

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 27.05.2021 do  14.06.2021.