https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Navrhovaná činnosť: CTPark Trnava, plánované rozšírenie hál

Zverejnené 20. 04. 2023

Obec Zavar v súlade s §29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo informáciu o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie č. 2895/2022-11.1.2/mš, 16597/2022, 16598/2022-int. zo dňa 17.03.2023 sa mení rozhodnutím č. 5650/2023-1.1, 74166/2023 zo dňa 29.03.2023 vydaným Ministerstvom životného prostredia SR, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť:

„CTPark Trnava, plánované rozšírenie hál“

ktorú predložil navrhovateľ CTP Slovakia, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 48 292 982 v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 941 04 Bratislava, IČO: 35 734 990 nebude posudzovať podľa zákona. Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke obce www.zavar.sk alebo na webových stránkach enviroportalu a   Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Rozhodnutie
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Doložka právoplatnosti č.1
Doložka právoplatnosti č.2