https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zápis do Materskej školy pre školský rok 2021/2022

Zverejnené 16. 03. 2021

V zmysle §28 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021.

Zápis do materskej školy sa uskutoční v mesiaci máj v dňoch 3. – 4. 5. 2021. Prihlášky do MŠ môže rodič odovzdať počas celého mesiaca máj, ak mu dané termíny nevyhovujú.

Prihlášku a potrebné informácie k zápisu je možné stiahnuť si v elektronickej forme na webe školy a doniesť osobne, prípadne poslať poštou s vyjadrením pediatra. O prípadných zmenách ohľadom zápisu detí do MŠ bude ZŠ s MŠ verejnosť včas informovať na sídle zriaďovateľa ako aj sídle školy.

Podľa §59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.

Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť formou pravidelného dochádzania do spádovej materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne.

§28b ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) umožňuje aj individuálne vzdelávanie dieťaťa, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (kmeňová materská škola).

O povolení individuálneho vzdelávania pre dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy, ak zdravotný stav dieťaťa neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo, ak jeho zákonný zástupca o to požiada.

Mgr. Andrea Mršťáková,
riaditeľka ZŠ s MŠ