https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Zverejnené 16. 03. 2021

V súlade s § 19 a 20 ods. 2 až 4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Zápisu sa zúčastnia aj deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.

Dátum zápisu: 12. – 14. apríl 2021 od 14,00 hod.
Miesto: ZŠ s MŠ Športová 33, Zavar

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov a ich kontaktné telefónne čísla.
Zákonní zástupcovia sú pri zápise povinní predložiť platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Školským obvodom obce Zavar je obec Zavar a Dolné Lovčice.

Vážení rodičia, vyplňte elektronickú prihlášku na webe školy pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Žiadosť o prijatie do základnej školy musí byť podpísaná oboma rodičmi. Ak žiadosť o prijatie nemôže byť v deň zápisu podpísaná oboma zákonnými zástupcami, je potrebné priniesť/poslať do školy neodkladne čestné prehlásenie rodiča, ktorý sa nemôže zúčastniť zápisu. Toto tlačivo si môžete stiahnuť na webovej stránke školy v module Žiadosti.
V prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba požiadať školu o termín náhradného zápisu po 14. 4. 2021.

Mgr. Andrea Mršťáková,
riaditeľka ZŠ s MŠ