https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Vykurovacie obdobie

Zverejnené 10. 11. 2021

Vykurovacie obdobie-článok

Vykurovacie obdobie – článok
Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti, čo nám vyplýva z dôkladnej analýzy vzniknutých požiarov.
Predmetné nebezpečenstvo úzko súvisí so samotným systémov vykurovania, nesprávnej obsluhy, nevyhovujúcim stavom komínového telesa, ponechania detí bez dozoru a odkladanie žeravého popola na nevhodné miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Z tohto dôvodu sa musíme snažiť v čo najvyššej miere eliminovať možnosť vzniku mimoriadnej udalosti v nadchádzajúcom vykurovacom období.
K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť : – nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, – horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, – používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, – nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, – nesprávna inštalácia dymovodu, – nevhodná konštrukcia komína. Častými príčinami požiarov sú nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína vymedzené vo všeobecne záväznom právnom predpise – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne : • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Dovoľte, aby sme pripomenuli niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania: – skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení – umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov – inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu – dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky – dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob – používať predpísané palivá – dodržiavať predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov Pri tejto príležitosti, Vám chceme pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť, každý vzniknutý požiar na tel. č. 150/112. Záverom chceme upozorniť na dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšenú opatrnosť pri obsluhe a prevádzkovaní palivových spotrebičov, čím môžeme takto predísť vzniku požiarov hlavne počas vykurovacej sezóny. Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako i ochrana ich majetku.