https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VYKUROVACIE OBDOBIE

Zverejnené 18. 11. 2022

Vykurovacie obdobie-článok
Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti, čo nám vyplýva z dôkladnej analýzy vzniknutých požiarov.
Posledné trendy svedčia o návrate k vykurovaniu drevnou hmotou, ktorá patrí medzi najlacnejšiu a najdostupnejšiu. Tiež sa veľkej obľube znovu tešia kozuby a to nie len nielen v rekreačných chalupách a chatách ale aj v rodinných domoch, s čím súvisí aj zvýšené riziko vzniku požiaru pri ich nesprávnom prevádzkovaní. Z tohto dôvodu sa musíme snažiť v čo najvyššej miere eliminovať možnosť vzniku mimoriadnej udalosti v nadchádzajúcom vykurovacom období.
K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť : – nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, – horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, – používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, – nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, – nesprávna inštalácia dymovodu, – nevhodná konštrukcia komína. Častými príčinami požiarov sú nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína vymedzené vo všeobecne záväznom právnom predpise – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.