https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Pracovná ponuka na pozíciu ÚČTOVNÍK – Dolné Lovčice

Zverejnené 20. 09. 2021

PRACOVNÁ PONUKA NA POZÍCIU ÚČTOVNÍK Dolné Lovčice

PRACOVNÁ PONUKA NA POZÍCIU ÚČTOVNÍK
Obec Dolné Lovčice , Dolné Lovčice č.166, 01315 Dolné Lovčice
v súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
ponúka prácu na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade Dolné Lovčice, na pozíciu
účtovník
Náplň práce:
– samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva vo verejnej správe (obce), spracovávanie kvartálnych a ročných účtovných a rozpočtových uzávierok, rozpočtové hospodárenie obce, záverečný účet obce a výročná správa, rozpočet obce,
– spracovávanie rozpočtovníctva v RIS SAM (rozpočtový informačný systém pre samosprávy) , práca v účtovnom programe URBIS,
– komplexná administratívna agenda (podateľňa, registratúra, vyúčtovanie cestovných príkazov,
– spolupráca pri vypracovávaní žiadostí, realizácii a vyúčtovávaní dotácií z rôznych projektov, dotačných systémov a z eurofondov,
– zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou,
Miesto výkonu práce: Obec Dolné Lovčice
Pracovný pomer: na dobu neurčitú
Kvalifikačné požiadavky:
– vysokoškolské resp. stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
– prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu ( minimálne 1 rok),
Vyžadované počítačové znalosti:
Internet/e-mail/www/ – pokročilý
Microsoft Excel, Word – pokročilý
Účtovný program – URBIS
Vodičský preukaz:
Skupina B (nie je podmienkou)
Iné požiadavky:
– znalosť legislatívy vo verejnej správe vítaná,
( Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v z.n.p., zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., zákon ,zákon o verejnom obstarávaní, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane osobných údajov),
– ovládanie účtovníctva vo verejnej správe ,
– samostatnosť,
– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť na prácu,
– flexibilnosť a chuť učiť sa,
– časová flexibilnosť , vycestovanie – absolvovanie vyžadovaných školení na prácu v informačných systémoch vo verejnej správe
Nástup do zamestnania a platobné podmienky :
– nástup do zamestnania – ihneď
– plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Záujemcovia o pracovnú pozíciu – účtovník absolvujú osobný pohovor.
Vyžadované doklady, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti:
– profesijný životopis,
– kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (, ktorú uchádzač v prípade záujmu o pracovnú pozíciu nahradí úradne overeným dokladom o vzdelaní),
– čestné prehlásenie o odbornej praxi,
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti, ktoré uchádzač v prípade záujmu o pracovnú pozíciu nahradí originálom výpisu z registra trestov),
– písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu nahlásiť svoj kontakt osobne, do podateľne obecného úradu obce Dolné Lovčice e-mailom: podatelna@dolnelovcice.sk, pričom bude dohodnutý termín osobného pohovoru.
Ing. Tomáš Bartovič, v.r.
starosta
Informácie:
0908171461
starosta@dolnelovcice.sk