https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Informácia k podaniu daňového priznania na zdaňovacie obdobie rok 2022

Zverejnené 07. 01. 2022

Uvedená informácia sa týka občanov u ktorých nastala zmena pri:

–  vzniku daňovej povinnosti  /kúpa, predaj, darovanie nehnuteľnosti alebo pozemku/
– zániku daňovej povinnosti  /odpredaj nehnuteľnosti alebo pozemku/
– zmene  / napr. využitie nehnuteľnosti na iný účel/
– ak ste sa stali dedičom vyplýva Vám povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti  na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
–  vzniku a zániku daňovej povinnosti psa chovaného v domácnosti, ktorý dovŕšil vek viac ako 6 mesiacov /ak ho vlastník alebo držiteľ nadobudol, prípadne ho už nevlastní/ uvedené treba uviesť v daňovom priznaní alebo čiastkovom daňovom priznaní na zdaňovacie obdobie r. 2022

Občan je povinný zo zákona uvedené skutočnosti oznámiť  správcovi dane podaním daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania v termíne do 31.01.2022.

Zároveň Vás žiadame o oznámenie počtu členov domácnosti, ak nastala zmena oproti roku  2021.