https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 07. 07. 2022

Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave opätovne upozorňuje, že stále pretrváva
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Zakázané je najmä:

– Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo jeho rozšíreniu
– Spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zdôrazňujeme, že v uvedenom čase sa nesmie opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný.

Za nedodržanie povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže fyzická osoba dostať pokutu do výšky  331 € a právnická osoba do výšky 16 596 €.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru